ابر شاهنامه توس نوذر

toosnaameh
  30
  میانگین پخش
  641
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  ابر شاهنامه توس نوذر

  toosnaameh
  30
  میانگین پخش
  641
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۳۲- بازیافتنِ سام‌شاهِ خاور، مر دستورِ خویش *گُلباد* را فُتاده به پایِ مهررُخسار۵۳۳- گفتُ‌گویِ سام با گُلباد ز مینویِ مهر۵۳۴- گُم‌گشتنِ جهان‌پهلوان‌‌سام ُ گُلباد ز...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆


  ...

  40:56
  • 23

  • 2 هفته پیش
  40:56
  • 20

  • 3 هفته پیش
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۳۰- پادشاهیِ جهان‌پهلوان‌‌سام بر تختِ خاورخُدایی ُ سپاریدن مر کُرسیِ دستوری با گُلباد۵۳۱- اندر بزم‌آراستنِ سام‌شاهِ خاور با خجستگیِ پادشاهییک‌شنبَد ۱۴۰۳/۱/۱۹...

  ◆ سام‌نامه ا...

  44:04
  • 20

  • 3 هفته پیش
  44:04
  دوشنبَد ۱۴۰۱/۱۲/۲۳شَست ُ پنجُم نشَستبنیادِ توسِ نوذر《جمشیدنامه‌ی توسِ نوذر》جشنِ سَده‌ی خُرد> آتشِ نوروزگانی> چهارشنبَدسوری...

  دوشنبَد ۱۴۰۱...

  01:08:15
  • 31

  • 1 ماه پیش
  01:08:15
  • 28

  • 1 ماه پیش
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۲۷- اندر پدرود گفتن ُ راهی‌کردنِ بَربَرشاه، مر جهان‌پهلوان‌‌‌سام را زی چین با کَشتیِ خویش ز دریاکَنار تا به خشگی۵۲۸- خواهش‌آراستنِ خاوریان ز پادشاهیِ جهان‌پهلوان‌‌...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆

  ۵۲۷-...

  37:01
  • 28

  • 1 ماه پیش
  37:01
  بزمی کَز نوذر بِداَرنَواز، دست دادچُنان‌چون جمشید با سمن‌نازیک‌شنبَد ۱۴۰۲/۴/۴گَرشاسپ‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌‌ی توس:۵۴- پیش‌گوییِ کاوُلی‌دایه با سمن‌ناز ز کارِ شهریارجمشید...

  بزمی کَز نوذر بِداَرنَواز، دست داد

  چُنان‌...

  01:26:25
  • 19

  • 1 ماه پیش
  01:26:25
  ۱- پیوندِ زن ُ زمین اندر جشنِ سِپَندارمَذگان۲- چهار بُرهان که ورزش‌های سامورایی را از آنِ جهان‌پهلوان‌‌سام برمی‌شمارنددوشنبَد ۱۴۰۲/۱۲/۷...

  ۱- پیوندِ زن ُ زمین اندر جشنِ سِپَندارمَذگان

  30:51
  • 20

  • 1 ماه پیش
  30:51
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۲۳- اندر شور انگیختنِ بَربَرشاه ز جهان‌پهلوان‌سام به نبرد با هشت‌پای‌اَژدَهایِ دوسَر۵۲۴- پَسیچیدنِ جهان‌پهلوان‌سام از پیِ نبرد با هشت‌پای‌اَژدَهایِ دو سَر به دیدار...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆

  ۵۲۳-...

  45:20
  • 26

  • 1 ماه پیش
  45:20
  پیش‌درآمد:- آسیب‌شناسی از پریشان‌سَریِ اسفندیارو ریشه‌یابی از پشیمان‌دلیِ رستم.آغازگَر:- سرگذشتِ بهزاد *سیاه‌اسپِ سیاوش*، مر اسفندیار را.◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆کُشتنِ جهان‌پهلوان‌‌سام، مر...

  پیش‌درآمد:

  52:51
  • 11

  • 1 ماه پیش
  52:51
  آغازینه:- داوری ُ دیدگستری به‌ ارزیابی ُ براَندازِ رستمِ دستان ُ توسِ نوذر بر ترازوی ُ سنجه‌ی خسروپَرستی.◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۱۹- رَستنِ جهان‌پهلوان‌‌سام از بَلایِ گِردآب ُ همرَه‌گشتن ...

  آغازینه:

  - داوری ُ دیدگستری به‌ ارزیابی ُ...

  01:12:46
  • 18

  • 1 ماه پیش
  01:12:46
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۱۸- اندرزها گفتنِ بیداررَوانِ جاویدبیدارِ آفریدون‌شاه با جهان‌پهلوان‌‌سام اندر مینویِ خوابیک‌شنبَد ۱۴۰۲/۱۰/۲۴...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆

  ۵۱۸-...

  56:29
  • 16

  • 1 ماه پیش
  56:29
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۱۶- بندی‌ساختنِ زنگیان‌جَرگه، مر گُلباد را به فرمانِ سمندان۵۱۷- گُریختنِ سمندان ُ زنگیان با بندی‌گُلباد به دریایِ چین ز پیگارِ جهان‌پهلوان‌‌سام...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆

  ۵۱۶-...

  54:50
  • 12

  • 1 ماه پیش
  54:50
  شادروزِ خواجویِ کرمانی، فرّخ بآدسام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس:۷۱۰- پیام‌سپاریدنِ جهان‌پهلوان‌‌سام با باد، مر پَری‌دُخت رادانشگاهِ خوارزمیدوشنبَد ۱۴۰۲/۱۰/۱۱...

  شادروزِ خواجویِ کرمانی، فرّخ بآد

  سام‌نامه...

  01:23:45
  • 47

  • 2 ماه پیش
  01:23:45
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۱۵- گُسی‌گشتنِ جهان‌پهلوان‌سام با همزادِ خویش *گُلباد* به راهِ خُتَنیک‌شنبَد ۱۴۰۲/۱۰/۱۰شادروزِ خواجویِ کرمانی، فرّخ بآد...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆

  ۵۱۵-...

  01:04:01
  • 45

  • 3 ماه پیش
  01:04:01
  سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس:۵۷۴- راز ُ نیازِ جهان‌پهلوان‌‌ سام با شمع اندر کارِ پریدختدانشگاهِ خوارزمیدوشنبَد ۱۴۰۲/۱۰/۴...

  سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس:

  ۵۷۴- را...

  54:12
  • 25

  • 3 ماه پیش
  54:12
  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆۵۱۴- بازیافتنِ منوچهرگُماریدگان، مر جهان‌پهلوان‌سام را ولیکن برگشتن ز تیمار به نومیدییک‌شنبَد ۱۴۰۲/۱۰/۳...

  ◆ سام‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس ◆

  ۵۱۴-...

  47:46
  • 24

  • 3 ماه پیش
  47:46
  ◆گَرشاسپ‌نامه◆۱۹۶- کابوس‌دیدنِ جهان‌پهلوان‌‌گَرشاسپ تا پیش زآستی‌برزدن به پیگار با کاوُل‌سپَه۴۴۸- رَسیدنِ گِران *نیزه‌دارِ نریمان*، همراه با سام به فریادِ شیوه‌ی خاوریدوشنبَد ۱۴۰۲/۹/۲۷دانشگاهِ خوارزمی...

  ◆گَرشاسپ‌نامه◆

  ۱۹۶- کابوس‌دیدنِ جهان‌پهلو...

  30:12
  • 35

  • 4 ماه پیش
  30:12
  ◆گَرشاسپ‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆۲۵۲- دیدار یافتنِ جهام‌پهلوان‌گَرشاسپ‌ اندر رَهِ اَفریغیّه تا غُرتَبه ز بس‌شگفتی‌ها《 بُتی پیش‌آگَه 》دوشنبَد ۱۴۰۲/۹/۱۳دانشگاهِ خوارزمی...

  ◆گَرشاسپ‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆

  ۲۵...

  43:39
  • 36

  • 4 ماه پیش
  43:39
  ◆زرتشت‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆- جای‌نشینیِ اورمَزد ُ برکَناریِ زُروان به دستِ زرتشتیک‌شنبَد ۱۴۰۲/۹/۱۲...

  ◆زرتشت‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆

  - جا...

  01:13:39
  • 39

  • 4 ماه پیش
  01:13:39
  ◆زرتشت‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆- نامیرایی درخواستنِ زرتشت ز زُروان به فَرابینایی از درختی هفت‌شاخهیک‌شنبَد ۱۴۰۲/۹/۵...

  ◆زرتشت‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆

  - نا...

  59:06
  • 24

  • 4 ماه پیش
  59:06
  ◆کوش‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆۱۱- برتریِ خِرَد ز هر گوهردوشنبَد ۱۴۰۲/۸/۲۹ دانشگاهِ خوارزمی ...

  ◆کوش‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆

  ۱۱- بر...

  57:10
  • 31

  • 4 ماه پیش
  57:10
  ◆زرتشت‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆فروی‌اَفگندنِ زرتشت به فرمانِ یزدان، مر ابلیس ُ دیوان‌گروه‌اَش را ز دروازه‌ی بهشت اندر درّه‌ی دوزخیک‌شنبَد ۱۴۰۲/۸/۲۸...

  ◆زرتشت‌نامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆

  فروی...

  56:21
  • 29

  • 4 ماه پیش
  56:21
  ◆شاهنامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆۳۷- پی‌اَفگندن، تختِ جمشید ُ بنیادنهادن، جشنِ نوروز ُ سالنامه‌نگاشتن، ایران را《راستیِ فردوسی ُ راستینگیِ شاهنامه》دوشنبَد ۱۴۰۲/۹/۶دانشگاهِ خوارزمی...

  ◆شاهنامه اندر اَبَرشاهنامه‌ی توس◆

  ۳۷- پی‌...

  51:43
  • 82

  • 4 ماه پیش
  51:43
  shenoto-ads
  shenoto-ads