هوش مصنوعی

سید مصطفی کلامی هریس
  124
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  48
  دنبال کننده

  هوش مصنوعی

  سید مصطفی کلامی هریس
  124
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  48
  دنبال کننده

  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  33:16
  • 152

  • 1 سال پیش
  33:16
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  29:54
  • 48

  • 2 سال پیش
  29:54
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  31:27
  • 38

  • 2 سال پیش
  31:27
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  49:57
  • 47

  • 2 سال پیش
  49:57
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  49:40
  • 36

  • 2 سال پیش
  49:40
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  40:00
  • 66

  • 3 سال پیش
  40:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  58:00
  • 78

  • 3 سال پیش
  58:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  47:30
  • 59

  • 3 سال پیش
  47:30
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  50:00
  • 71

  • 3 سال پیش
  50:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  35:00
  • 88

  • 4 سال پیش
  35:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  40:00
  • 156

  • 4 سال پیش
  40:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  40:00
  • 186

  • 4 سال پیش
  40:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  50:00
  • 446

  • 4 سال پیش
  50:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  45:00
  • 160

  • 4 سال پیش
  45:00
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها...
  هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربرده...
  30:00
  • 217

  • 4 سال پیش
  30:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads