Rava20

AB
121
میانگین پخش
9.0K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

Rava20

AB
121
میانگین پخش
9.0K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

کتاب صوتی : روابط از دست رفته (علت افسردگی) – جان هری Lost Connections JOHNN HARI کتابی مناسب برای درمان افسردگی و درمان بیماریهای روانی...
کتاب صوتی : روابط از دست رفته (علت افسردگی) – جان...
01:08:25
 • 2.2K

 • 3 سال پیش
01:08:25
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
03:53
 • 30

 • 3 سال پیش
03:53
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
10:36
 • 34

 • 3 سال پیش
10:36
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
04:30
 • 28

 • 3 سال پیش
04:30
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
03:26
 • 38

 • 3 سال پیش
03:26
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
04:23
 • 28

 • 3 سال پیش
04:23
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
03:53
 • 28

 • 3 سال پیش
03:53
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
10:26
 • 33

 • 3 سال پیش
10:26
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
07:09
 • 30

 • 3 سال پیش
07:09
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
02:22
 • 30

 • 3 سال پیش
02:22
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
03:41
 • 30

 • 3 سال پیش
03:41
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
06:10
 • 31

 • 3 سال پیش
06:10
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
03:18
 • 32

 • 3 سال پیش
03:18
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
05:18
 • 41

 • 3 سال پیش
05:18
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
02:23
 • 44

 • 3 سال پیش
02:23
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
16:49
 • 54

 • 3 سال پیش
16:49
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
03:25
 • 53

 • 3 سال پیش
03:25
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
07:08
 • 49

 • 3 سال پیش
07:08
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
15:08
 • 74

 • 3 سال پیش
15:08
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
06:40
 • 65

 • 3 سال پیش
06:40
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
14:18
 • 177

 • 3 سال پیش
14:18
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که تاثیر زیادی بر زندگی و کار شما می گذارد...
کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون کتابی که ...
13:04
 • 99

 • 3 سال پیش
13:04
عدنان کریم - ترانه کردی - انواع آهنگ های کردی...
عدنان کریم - ترانه کردی - انواع آهنگ های کردی
04:11
 • 130

 • 3 سال پیش
04:11
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی...
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی
03:03
 • 108

 • 3 سال پیش
03:03
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی...
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی
06:08
 • 129

 • 3 سال پیش
06:08
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی...
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی
08:08
 • 99

 • 3 سال پیش
08:08
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی...
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی
04:50
 • 783

 • 3 سال پیش
04:50
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی...
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی
05:19
 • 220

 • 3 سال پیش
05:19
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی...
گورانی یه کانی ماموه ستا حه سه ن ده رزی
06:24
 • 269

 • 3 سال پیش
06:24
 • 757

 • 3 سال پیش
در این البوم انواع ترانه های کردی گذاشته شده است....
در این البوم انواع ترانه های کردی گذاشته شده است.
03:27
 • 757

 • 3 سال پیش
03:27
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
20:29
 • 7

 • 4 سال پیش
20:29
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
30:44
 • 94

 • 4 سال پیش
30:44
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
30:53
 • 7

 • 4 سال پیش
30:53
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
30:47
 • 7

 • 4 سال پیش
30:47
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
30:52
 • 9

 • 4 سال پیش
30:52
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
30:51
 • 5

 • 4 سال پیش
30:51
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
29:12
 • 10

 • 4 سال پیش
29:12
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
31:06
 • 9

 • 4 سال پیش
31:06
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در آن جلوه‌ای از زندگی مردمان پیشین با تصویری از فقر، ستم و نظایر آن منعكس شده است ....
این کتاب صوتی متشكل از سیزده افسانه كردی است كه در...
31:19
 • 71

 • 4 سال پیش
31:19
 • 133

 • 4 سال پیش
در این آلبوم سعی می شود تا حد امکان فرهنگ کردها معری می شود...
در این آلبوم سعی می شود تا حد امکان فرهنگ کردها مع...
03:33
 • 133

 • 4 سال پیش
03:33
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
06:10
 • 7

 • 4 سال پیش
06:10
 • 17

 • 4 سال پیش
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
01:50
 • 17

 • 4 سال پیش
01:50
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
02:06
 • 9

 • 4 سال پیش
02:06
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
07:40
 • 6

 • 4 سال پیش
07:40
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
01:53
 • 3

 • 4 سال پیش
01:53
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
01:26
 • 4

 • 4 سال پیش
01:26
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
10:58
 • 4

 • 4 سال پیش
10:58
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
02:04
 • 4

 • 4 سال پیش
02:04
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
01:52
 • 4

 • 4 سال پیش
01:52
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن...
تاریک و روونی ماموه ستا هیمن
06:06
 • 5

 • 4 سال پیش
06:06
shenoto-ads
shenoto-ads