SeyedSaeid mirkamali

SeyedSaeid mirkamali
  16
  میانگین پخش
  80
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الکترونیک مزایای کسب و کارهای الکترونیکی نسبت به کسب و کارهای سنتی انواع کسب و کار الکترونیک شیوه های درآمد کسب و کارهای الکترونیکی الگو های متفاوت ک...
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الک...
  24:02
  • 9

  • 6 سال پیش
  24:02
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الکترونیک مزایای کسب و کارهای الکترونیکی نسبت به کسب و کارهای سنتی انواع کسب و کار الکترونیک شیوه های درآمد کسب و کارهای الکترونیکی الگو های متفاوت ک...
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الک...
  22:33
  • 14

  • 6 سال پیش
  22:33
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الکترونیک مزایای کسب و کارهای الکترونیکی نسبت به کسب و کارهای سنتی انواع کسب و کار الکترونیک شیوه های درآمد کسب و کارهای الکترونیکی الگو های متفاوت ک...
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الک...
  20:08
  • 10

  • 6 سال پیش
  20:08
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الکترونیک مزایای کسب و کارهای الکترونیکی نسبت به کسب و کارهای سنتی انواع کسب و کار الکترونیک شیوه های درآمد کسب و کارهای الکترونیکی الگو های متفاوت ک...
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الک...
  19:30
  • 10

  • 6 سال پیش
  19:30
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الکترونیک مزایای کسب و کارهای الکترونیکی نسبت به کسب و کارهای سنتی انواع کسب و کار الکترونیک شیوه های درآمد کسب و کارهای الکترونیکی الگو های متفاوت ک...
  سرفصل اصلی مطالب این کارگاه: تعریف کسب و کار الک...
  24:36
  • 37

  • 6 سال پیش
  24:36
  shenoto-ads
  shenoto-ads