🅓🅔🅩🅗🅒🅐🅢🅣|پادکست دژ🎙

© DEZH
  1
  میانگین پخش
  186
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  🅓🅔🅩🅗🅒🅐🅢🅣|پادکست دژ🎙

  © DEZH
  1
  میانگین پخش
  186
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  Episode 0195 |📻 مصاحبه ارتشبد فریدون جم قسمت سوم...
  Episode 0195 |📻 مصاحبه ارتشبد فریدون جم قسمت سوم
  30:06
  • 1

  • 2 هفته پیش
  30:06
  Episode 0194 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 27...
  Episode 0194 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  03:50
  • 2

  • 2 هفته پیش
  03:50
  Episode 0193 |🎙The story of the constitution - 2 - پادکست ماجرای مشروطه...
  Episode 0193 |🎙The story of the constitution - 2 ...
  01:45:33
  • 2

  • 2 هفته پیش
  01:45:33
  Episode 0192 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 26...
  Episode 0192 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  05:14
  • 2

  • 3 هفته پیش
  05:14
  Episode 0191 |📻 مصاحبه ارتشبد فریدون جم قسمت دوم...
  Episode 0191 |📻 مصاحبه ارتشبد فریدون جم قسمت دوم
  01:02:55
  • 1

  • 3 هفته پیش
  01:02:55
  Episode 0190 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 25...
  Episode 0190 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  04:45
  • 2

  • 3 هفته پیش
  04:45
  Episode 0189 |🎙IAI Kfir - پادکست جنگنده کفیر...
  Episode 0189 |🎙IAI Kfir - پادکست جنگنده کفیر
  42:17
  • 2

  • 3 هفته پیش
  42:17
  Episode 0188 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 24...
  Episode 0188 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  06:45
  • 1

  • 3 هفته پیش
  06:45
  Episode 0187 |📻 مصاحبه ارتشبد فریدون جم قسمت اول...
  Episode 0187 |📻 مصاحبه ارتشبد فریدون جم قسمت اول
  01:02:51
  • 3

  • 3 هفته پیش
  01:02:51
  Episode 0186 |🎙The story of the constitution - 1 - پادکست ماجرای مشروطه...
  Episode 0186 |🎙The story of the constitution - 1 ...
  53:44
  • 1

  • 3 هفته پیش
  53:44
  Episode 0185 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 23...
  Episode 0185 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  27:21
  • 6

  • 4 هفته پیش
  27:21
  Episode 0184 |🎙GPS - پادکست سیستم موقعیت یاب جهانی...
  Episode 0184 |🎙GPS - پادکست سیستم موقعیت یاب جهان...
  17:32
  • 2

  • 4 هفته پیش
  17:32
  Episode 0183 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت هشتم...
  Episode 0183 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت هشت...
  15:22
  • 2

  • 4 هفته پیش
  15:22
  Episode 0182 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 22...
  Episode 0182 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  34:23
  • 3

  • 1 ماه پیش
  34:23
  Episode 0181 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 21...
  Episode 0181 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  04:58
  • 3

  • 1 ماه پیش
  04:58
  Episode 0180 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 20...
  Episode 0180 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  05:02
  • 1

  • 1 ماه پیش
  05:02
  Episode 0179 |🎙Become a Pilot 2 - چگونه خلبان شویم 2...
  Episode 0179 |🎙Become a Pilot 2 - چگونه خلبان شوی...
  36:54
  • 1

  • 1 ماه پیش
  36:54
  Episode 0178 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 19...
  Episode 0178 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  14:54
  • 1

  • 1 ماه پیش
  14:54
  Episode 0177 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 18...
  Episode 0177 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  17:08
  • 2

  • 1 ماه پیش
  17:08
  Episode 0176 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت هفتم...
  Episode 0176 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت هفت...
  29:44
  • 1

  • 1 ماه پیش
  29:44
  Episode 0175 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 17...
  Episode 0175 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  09:43
  • 2

  • 1 ماه پیش
  09:43
  Episode 0174 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 16...
  Episode 0174 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  20:29
  • 4

  • 1 ماه پیش
  20:29
  Episode 0173 |🎙IRAN During WWII - پادکست ایران در جنگ جهانی دوم...
  Episode 0173 |🎙IRAN During WWII - پادکست ایران در...
  41:44
  • 3

  • 1 ماه پیش
  41:44
  Episode 0172 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 15...
  Episode 0172 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  48:45
  • 4

  • 1 ماه پیش
  48:45
  Episode 0171 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت ششم...
  Episode 0171 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت ششم
  30:18
  • 2

  • 1 ماه پیش
  30:18
  Episode 0170 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 14...
  Episode 0170 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  50:19
  • 4

  • 1 ماه پیش
  50:19
  Episode 0169 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت پنجم...
  Episode 0169 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت پنج...
  31:24
  • 4

  • 1 ماه پیش
  31:24
  Episode 0168 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 13...
  Episode 0168 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  08:07
  • 9

  • 1 ماه پیش
  08:07
  Episode 0167 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 12...
  Episode 0167 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  50:59
  • 7

  • 1 ماه پیش
  50:59
  Episode 0166 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت چهارم...
  Episode 0166 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت چها...
  31:08
  • 3

  • 1 ماه پیش
  31:08
  Episode 0165 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 11...
  Episode 0165 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  54:53
  • 3

  • 1 ماه پیش
  54:53
  Episode 0164 |🎙Become a Pilot 1 - چگونه خلبان شویم 1...
  Episode 0164 |🎙Become a Pilot 1 - چگونه خلبان شوی...
  20:05
  • 1

  • 1 ماه پیش
  20:05
  Episode 0163 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 10...
  Episode 0163 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  01:28:16
  • 2

  • 1 ماه پیش
  01:28:16
  Episode 0162 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت سوم...
  Episode 0162 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت سوم
  31:26
  • 0

  • 1 ماه پیش
  31:26
  Episode 0161 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 9...
  Episode 0161 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  11:35
  • 0

  • 1 ماه پیش
  11:35
  Episode 0160 |🎙HSE Offshore - 3 - پادکست اچ اس ای فراساحل قسمت سوم...
  Episode 0160 |🎙HSE Offshore - 3 - پادکست اچ اس ای...
  13:56
  • 0

  • 1 ماه پیش
  13:56
  Episode 0159 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 8...
  Episode 0159 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  Episode 0158 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت دوم...
  Episode 0158 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت دوم
  29:00
  • 1

  • 1 ماه پیش
  29:00
  Episode 0157 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 7...
  Episode 0157 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  01:32:37
  • 3

  • 1 ماه پیش
  01:32:37
  Episode 0156 |📻Debate - 1 - مناظره...
  Episode 0156 |📻Debate - 1 - مناظره
  02:15:49
  • 1

  • 1 ماه پیش
  02:15:49
  Episode 0155 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 6...
  Episode 0155 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  40:56
  • 1

  • 1 ماه پیش
  40:56
  Episode 0154 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت اول...
  Episode 0154 |📻 مصاحبه سپهبد حاج علی کیا قسمت اول
  30:26
  • 1

  • 1 ماه پیش
  30:26
  Episode 0153 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 5...
  Episode 0153 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  02:10:56
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:10:56
  Episode 0152 |🎙Story of Airplane - IAI Nesher - پادکست داستان هواپیما - جنگنده نشر...
  Episode 0152 |🎙Story of Airplane - IAI Nesher - پ...
  32:40
  • 1

  • 2 ماه پیش
  32:40
  Episode 0151 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 4...
  Episode 0151 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  02:27:12
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:27:12
  Episode 0150 |📻 مصاحبه دریابان عباس رمزی عطایی قسمت ششم...
  Episode 0150 |📻 مصاحبه دریابان عباس رمزی عطایی قس...
  27:21
  • 1

  • 2 ماه پیش
  27:21
  Episode 0149 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سربازان - 3...
  Episode 0149 |📻Veterans' Stories - روایت کهنه سرب...
  02:17:42
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:17:42
  Episode 0148 |📻H-3 - 7 - مجموعه برنامه عملیات حمله به اچ 3 قسمت هفتم...
  Episode 0148 |📻H-3 - 7 - مجموعه برنامه عملیات حمل...
  35:18
  • 1

  • 2 ماه پیش
  35:18
  Episode 0147 |🎙World War II - پادکست جنگ جهانی دوم...
  Episode 0147 |🎙World War II - پادکست جنگ جهانی دو...
  45:16
  • 1

  • 2 ماه پیش
  45:16
  Episode 0146 |📻 مصاحبه دریابان عباس رمزی عطایی قسمت پنجم...
  Episode 0146 |📻 مصاحبه دریابان عباس رمزی عطایی قس...
  30:20
  • 1

  • 2 ماه پیش
  30:20
  shenoto-ads
  shenoto-ads