گنبد کبود/Gonbad.Kabood

گنبد کبود / Gonbad.kabood
  5
  میانگین پخش
  485
  تعداد پخش
  31
  دنبال کننده

  گنبد کبود/Gonbad.Kabood

  گنبد کبود / Gonbad.kabood
  5
  میانگین پخش
  485
  تعداد پخش
  31
  دنبال کننده

  در این اپیزود همراه هزارافسان دور دنیا سفر می‌کنیم. از مصر تا فرانسه.اینجا، زیرگنبدکبود، برند کمکس کنار ما ایستاده تا چراغ ۲۲ روشن بشه.کمکس فروشگاه اینترنتیه که واردکننده کتاب‌خوان و گجت‌های هوشمنده ب...

  در این اپیزود همراه هزا...

  06:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۸۵ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 2

  • 1 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۸۴ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۸۳ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۸۲ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۸۱ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۸۰ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 0

  • 1 ماه پیش
  06:20
  از بین این همه کلمه، چرا شب؟(عشق و شعبده)عنوان کتابی از نغمه ثمینی که شده منبع اپیزودهای پژوهشی ما در چراغ‌های گنبدکبود.این اپیزود از این میگیم که چرا هزارافسان در ترجمه به عربی تبدیل شد به هزار و یک ...

  از بین این همه کلمه، چر...

  06:20
  • 4

  • 2 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۹ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 3

  • 2 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۸ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 2

  • 2 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۷ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 4

  • 2 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۶ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 3

  • 2 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۵ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:20
  • 2

  • 3 ماه پیش
  06:20
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۴رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:21
  • 3

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (عشق و شعبده)عنوان کتابی از نغمه ثمینی که شده منبع اپیزودهای پژوهشی ما در چراغ‌های گنبدکبوداین اپیزود از این میگیم که چرا هزارافسان در ترجمه به عربی تبدیل شد به هزار و یک شبچرا هزار به هزار و یک بدل ش...

  (عشق و شعبده)

  عنوان کتابی از

  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۳رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:21
  • 5

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۲رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:21
  • 2

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۷۰ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:21
  • 7

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۹ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:21
  • 3

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۸ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  04:32:00
  • 4

  • 3 ماه پیش
  04:32:00
  در این اپیزود از مهر و میترا میگیم که به آناهیتا و شهرزاد ربط دارناینکه چه ربطی دارن رو در اپیزودهای بعدی میگیممتن این قسمت رو بابک سرانی آذر عزیز نوشته، که سال‌ها در زمینه میتراییسم مطالعه داشته و عل...

  در این اپیزود از مهر و میترا میگیم که به آناهیت...

  06:21
  • 8

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۷ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  06:21
  • 3

  • 3 ماه پیش
  06:21
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۶رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  05:57
  • 6

  • 4 ماه پیش
  05:57
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۵رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  04:52
  • 4

  • 4 ماه پیش
  04:52
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۴رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  04:02
  • 4

  • 4 ماه پیش
  04:02
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۳رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  05:23
  • 3

  • 4 ماه پیش
  05:23
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۲رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو...
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او ...
  04:08
  • 4

  • 4 ماه پیش
  04:08
  (در این اپیزود از جشن تیرگان گفتیم، از تعریف جشن، جشن‌های ایرانی، گاه‌شماری اوستایی، چند و چون پیدایش جشن تیرگان، آداب و رسوم تیرگان، فال کوزه، دستبند تیر و باد)پژوهش، متن، اجرا و تدوین: شقایق جهرمیتص...

  (در این اپیزود از جشن تیرگان گفتیم، از تعریف جش...

  06:22
  • 10

  • 5 ماه پیش
  06:22
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)(صداهایی که شب ۶۰ رو ساختند)شقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود ر...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  05:56
  • 4

  • 5 ماه پیش
  05:56
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۶۰ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  08:45
  • 2

  • 5 ماه پیش
  08:45
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۹ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  04:18
  • 2

  • 5 ماه پیش
  04:18
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۸ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  07:06
  • 1

  • 5 ماه پیش
  07:06
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۵ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:40
  • 4

  • 5 ماه پیش
  06:40
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۵ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  09:21
  • 2

  • 5 ماه پیش
  09:21
  ما برگشتیم تا کنار هم فصلی تازه بسازیمزیر گنبد کبودصداگذاری و تدوین حاصل دقت و سلیقه مانی سنگلجیتصویرسازی و کاور اپیزود مثل همیشه مدیون هنر الهه چمیانی نازنینهبرای حمایت از ما می‌تونید از حامی باش است...

  ما برگشتیم تا کنار هم فصلی تازه بسازیم

  زی...

  08:35
  • 7

  • 5 ماه پیش
  08:35
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۵ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:22
  • 26

  • 9 ماه پیش
  06:22
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۴ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  08:31
  • 11

  • 9 ماه پیش
  08:31
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۳ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:22
  • 6

  • 9 ماه پیش
  06:22
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۲ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیمحمد رحیمی ملک حردوبدست‌هایی که گنبدکبود رو ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:05
  • 4

  • 9 ماه پیش
  06:05
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۱ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویامین قاضی وزیردندانمحمدحسین سپهریان شرکانفاطمه روحانی ملکه آبریزهبلقیس بیگ زاده صفیهسمیرا سیفی م...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:22
  • 4

  • 9 ماه پیش
  06:22
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۵۰ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویامین قاضی ملک آفریدونمحمدحسین سپهریان شرکانفاطمه روحانی ملکه آبریزهعلی آردم سردارامیر کاظمی حاجب...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:22
  • 15

  • 9 ماه پیش
  06:22
  این‌جا زسمتان هزار و چهارصد و یک، تهران از برف سپیدپوش شده بود و اژدهای خشکسالی که در کمین بود چند قدم به عقب رفت و سبب شد که از اسطوره‌ی ضحاک بگیم صداگذاری و تدوین حاصل دقت و سلیقه مانی سنگلجی تصویرس...

  این‌جا زسمتان هزار و چهارصد و یک، تهران از برف ...

  06:23
  • 6

  • 9 ماه پیش
  06:23
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۴۹ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویمحمدحسین سپهریان شرکانفاطمه روحانی ملکه آبریزهعلی آردم سرداردست‌هایی که گنبدکبود رو می‌سازندکارگ...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  06:23
  • 6

  • 9 ماه پیش
  06:23
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۴۸ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویمحمدحسین سپهریان شرکانفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیهومان کریمی خادمدست‌ها...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  08:28
  • 5

  • 9 ماه پیش
  08:28
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۴۷ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویمحمدحسین سپهریان شرکانفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات حسینی ذات الدواهیدست‌هایی که گنبدکبود ر...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  11:52
  • 8

  • 9 ماه پیش
  11:52
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۴۶ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویامین قاضی وزیردندانمحمدحسین سپهریان شرکاناشکان فتولی ملک نعمانفاطمه روحانی ملکه آبریزهالهه سادات...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  12:59
  • 5

  • 9 ماه پیش
  12:59
  (حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)اسپانسر این قسمت:میسویکمیسویک یه برند دهان و دندانه که تحت لیسانس سوییس در کشورمون تولید میشه برای اینکه از هزینه های دندانپزشکی در امان باشید می تونید ا...


  (حکایت ملک نعمان و ...
  13:06
  • 3

  • 9 ماه پیش
  13:06
  ما برگشتیم(حکایت ایوب و فرزندان)(حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوالمکان)صداهایی که شب ۴۴ رو ساختندشقایق جهرمی شهرزادعلی آردم راویفرهاد اتقیایی هارون الرشیدامین قاضی غانم بن ایوبدست‌هایی که گنبد...
  ما برگشتیم
  13:48
  • 5

  • 9 ماه پیش
  13:48
  این اپیزود در یلدا منتشر میشه، یلدایی که نوید پایان شب سیاه و دمیدن صبح سپید رو دارهسرزمین ما ایران هزاران قصه داره و ما مردم ایران بهترین راویان قصه‌های خاک وطنیمما در گنبدکبود با کمک شما قصد داریم ق...

  این اپیزود در یلدا منتشر میشه،...

  06:23
  • 2

  • 11 ماه پیش
  06:23
  (این اپیزود آخر فصل دوم گنبدکبوده ولی ما در این فاصله با کلاب کتاب‌خوانی و کارگاه‌های گنبدکبود کنارتونیم)برای ثبت نام و پیوستن به کلاب کتاب‌خوانی و کارگاه پادکست گنبدکبود در پیج اینستاگرام گنبدکبود به...

  (این اپیزود آخر فصل دوم گنبدکبوده ولی ما در این...

  06:23
  • 8

  • 1 سال پیش
  06:23
  shenoto-ads
  shenoto-ads