پادکست کتاب کست - KetabCast

  6
  میانگین پخش
  6.8K
  تعداد پخش
  117
  دنبال کننده

  پادکست کتاب کست - KetabCast

  6
  میانگین پخش
  6.8K
  تعداد پخش
  117
  دنبال کننده

  سقوط نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشهور فرانسوی. این کتاب که نخست در سال ۱۹۵۶ منتشر شد، رمانی است فلسفی که از زبان ژان باتیست کلامنس (=یحیای تعمیددهندهٔ ندا دهنده) که وکیل بوده و اینک خود را...

  سقوط نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشه...

  43:39
  • 50

  • 6 ماه پیش
  43:39
  سقوط نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشهور فرانسوی. این کتاب که نخست در سال ۱۹۵۶ منتشر شد، رمانی است فلسفی که از زبان ژان باتیست کلامنس (=یحیای تعمیددهندهٔ ندا دهنده) که وکیل بوده و اینک خود را...

  سقوط نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشه...

  43:39
  • 21

  • 6 ماه پیش
  43:39
  سقوط نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشهور فرانسوی. این کتاب که نخست در سال ۱۹۵۶ منتشر شد، رمانی است فلسفی که از زبان ژان باتیست کلامنس (=یحیای تعمیددهندهٔ ندا دهنده) که وکیل بوده و اینک خود را...

  سقوط نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشه...

  43:39
  • 50

  • 6 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:39
  • 17

  • 6 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:39
  • 12

  • 6 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:39
  • 12

  • 6 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  01:42:50
  • 20

  • 6 ماه پیش
  01:42:50
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:39
  • 9

  • 6 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:39
  • 13

  • 7 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:39
  • 12

  • 7 ماه پیش
  43:39
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:40
  • 8

  • 7 ماه پیش
  43:40
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:40
  • 9

  • 7 ماه پیش
  43:40
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:40
  • 17

  • 7 ماه پیش
  43:40
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:40
  • 10

  • 7 ماه پیش
  43:40
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:40
  • 75

  • 7 ماه پیش
  43:40
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  01:11:08
  • 23

  • 7 ماه پیش
  01:11:08
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  43:40
  • 20

  • 7 ماه پیش
  43:40
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  01:12:03
  • 20

  • 7 ماه پیش
  01:12:03
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  49:52
  • 12

  • 7 ماه پیش
  49:52
  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.با توجه به نام نویسنده (اکرم پدرام نیا) و اینکه ترجمه بدون سانسور است، از سانسور بودن یا نبودن این کتاب صوتی اطلاعی...

  ⛔توجه: گوش دادن به این کتاب صوتی برای افراد ز...

  42:32
  • 36

  • 7 ماه پیش
  42:32
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fu...

  43:40
  • 11

  • 7 ماه پیش
  43:40
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fu...

  43:40
  • 4

  • 7 ماه پیش
  43:40
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fu...

  43:40
  • 4

  • 7 ماه پیش
  43:40
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fu...

  01:48:02
  • 3

  • 7 ماه پیش
  01:48:02
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fu...

  02:02:02
  • 28

  • 7 ماه پیش
  02:02:02
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fu...

  43:41
  • 19

  • 7 ماه پیش
  43:41
  خشم و هیاهو (به انگلیسی: The Sound and the Fury) رمانی از ویلیام فاکنر است و به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را درمیان آثار فاکنر به خود اختصاص داده‌است.داستان ...

  خشم و هیاهو (به انگل...

  43:41
  • 53

  • 7 ماه پیش
  43:41
  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است که محتوای آن در سالهای ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ در زندان قصر نوشته شده‌است.این کتاب در سال‌هایی که بزرگ علوی در زندان قصر به سر می‌برده روی ورق‌پاره‌هایی همچون کاغذ ...

  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است...

  43:41
  • 22

  • 7 ماه پیش
  43:41
  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است که محتوای آن در سالهای ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ در زندان قصر نوشته شده‌است.این کتاب در سال‌هایی که بزرگ علوی در زندان قصر به سر می‌برده روی ورق‌پاره‌هایی همچون کاغذ ...

  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است...

  43:41
  • 14

  • 7 ماه پیش
  43:41
  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است که محتوای آن در سالهای ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ در زندان قصر نوشته شده‌است.این کتاب در سال‌هایی که بزرگ علوی در زندان قصر به سر می‌برده روی ورق‌پاره‌هایی همچون کاغذ ...

  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است...

  43:41
  • 13

  • 7 ماه پیش
  43:41
  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است که محتوای آن در سالهای ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ در زندان قصر نوشته شده‌است.این کتاب در سال‌هایی که بزرگ علوی در زندان قصر به سر می‌برده روی ورق‌پاره‌هایی همچون کاغذ ...

  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است...

  43:41
  • 14

  • 7 ماه پیش
  43:41
  ورق‌پاره‌های زندان نام کتابی از بزرگ علوی است که محتوای آن در سالهای ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ در زندان قصر نوشته شده‌است.این کتاب در سال‌هایی که بزرگ علوی در زندان قصر به سر می‌برده روی ورق‌پاره‌هایی همچون کاغذ ...

  ورق‌پاره‌های زندان ن...

  43:41
  • 28

  • 7 ماه پیش
  43:41
  محاکمه (به آلمانی: Der Prozess) رمانی ناتمام از فرانتس کافکا است که اولین بار در سال ۱۹۲۵ چاپ شد. این کتاب از مشهورترین آثار کافکا است و داستان مردی است که به دست حاکمی خارج از صحنه و غیرقابل دسترسی...

  محاکمه (به آلمانی: Der Prozess) رمانی ناتمام ...

  43:41
  • 7

  • 7 ماه پیش
  43:41
  محاکمه (به آلمانی: Der Prozess) رمانی ناتمام از فرانتس کافکا است که اولین بار در سال ۱۹۲۵ چاپ شد. این کتاب از مشهورترین آثار کافکا است و داستان مردی است که به دست حاکمی خارج از صحنه و غیرقابل دسترسی...

  محاکمه (به آلمانی: Der Prozess) رمانی ناتمام ...

  43:41
  • 16

  • 7 ماه پیش
  43:41
  محاکمه (به آلمانی: Der Prozess) رمانی ناتمام از فرانتس کافکا است که اولین بار در سال ۱۹۲۵ چاپ شد. این کتاب از مشهورترین آثار کافکا است و داستان مردی است که به دست حاکمی خارج از صحنه و غیرقابل دسترسی...

  محاکمه (به آلمانی: D...

  43:42
  • 34

  • 7 ماه پیش
  43:42
  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترجمه روان سیمین دانشور آمده که همه از مهم‌ترین داستان‌های کوتاه این نویسنده بزرگ روس هستند.بخشی از کتاب:در حدود ساعت ده یک شب تیره در ماه سپتامبر، تنها پسر...

  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترج...

  02:06:50
  • 77

  • 9 ماه پیش
  02:06:50
  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترجمه روان سیمین دانشور آمده که همه از مهم‌ترین داستان‌های کوتاه این نویسنده بزرگ روس هستند.بخشی از کتاب:در حدود ساعت ده یک شب تیره در ماه سپتامبر، تنها پسر...

  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترج...

  02:07:55
  • 2

  • 9 ماه پیش
  02:07:55
  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترجمه روان سیمین دانشور آمده که همه از مهم‌ترین داستان‌های کوتاه این نویسنده بزرگ روس هستند.بخشی از کتاب:در حدود ساعت ده یک شب تیره در ماه سپتامبر، تنها پسر...

  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترج...

  43:42
  • 16

  • 9 ماه پیش
  43:42
  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترجمه روان سیمین دانشور آمده که همه از مهم‌ترین داستان‌های کوتاه این نویسنده بزرگ روس هستند.بخشی از کتاب:در حدود ساعت ده یک شب تیره در ماه سپتامبر، تنها پسر...

  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترج...

  01:55:20
  • 16

  • 9 ماه پیش
  01:55:20
  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترجمه روان سیمین دانشور آمده که همه از مهم‌ترین داستان‌های کوتاه این نویسنده بزرگ روس هستند.بخشی از کتاب:در حدود ساعت ده یک شب تیره در ماه سپتامبر، تنها پسر...

  در کتاب دشمنان سیزده داستان آنتون چخوف با ترج...

  02:08:03
  • 65

  • 9 ماه پیش
  02:08:03
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  38:56
  • 5

  • 9 ماه پیش
  38:56
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  36:29
  • 12

  • 9 ماه پیش
  36:29
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  10:22
  • 4

  • 9 ماه پیش
  10:22
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  33:11
  • 12

  • 9 ماه پیش
  33:11
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  12:40
  • 15

  • 9 ماه پیش
  12:40
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  14:37
  • 6

  • 9 ماه پیش
  14:37
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  43:42
  • 12

  • 9 ماه پیش
  43:42
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی ا...

  43:42
  • 20

  • 9 ماه پیش
  43:42
  دیوار (به فرانسوی: Le Mur) نام یک کتاب ادبی است که توسط ژان پل سارتر، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.این کتاب از چند مجموعه داستان تشکیل شده است که به تر...

  دیوار (به فرانسوی: L...

  24:15
  • 23

  • 9 ماه پیش
  24:15
  گیله مرد یکی از مبارزان گیلان است. او مردی روستایی است که خان منطقه مالیات بی حساب و کتاب از او گرفته است. در جریان اعتراض به مالیات و در نبود گیله مرد، زن او را کشته و کودک شیرخواره اش تنها می...

  گیله مرد یکی از مبارزان گیلان است. او مر...

  16:22
  • 9

  • 9 ماه پیش
  16:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads