پادکست جنایی مختومه

Kamyar Haghshenas
  148
  میانگین پخش
  4.7K
  تعداد پخش
  57
  دنبال کننده

  پادکست جنایی مختومه

  Kamyar Haghshenas
  148
  میانگین پخش
  4.7K
  تعداد پخش
  57
  دنبال کننده

  اپیزود سوم - خیابان بارو...
  اپیزود سوم - خیابان بارو
  32:41
  • 248

  • 1 سال پیش
  32:41
  اپیزود دوم - جری برادفیلد...
  اپیزود دوم - جری برادفیلد
  15:26
  • 205

  • 1 سال پیش
  15:26
  اپیزود آغازین - پورتیا کار...
  اپیزود آغازین - پورتیا کار
  29:36
  • 202

  • 2 سال پیش
  29:36
  اپیزود صفر - فصل سوم...
  اپیزود صفر - فصل سوم
  05:28
  • 103

  • 2 سال پیش
  05:28
  اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن...
  اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن
  35:11
  • 122

  • 3 سال پیش
  35:11
  اپیزود دوازدهم - گوزک...
  اپیزود دوازدهم - گوزک
  43:35
  • 104

  • 3 سال پیش
  43:35
  اپیزود یازدهم - لوندگرن...
  اپیزود یازدهم - لوندگرن
  42:31
  • 128

  • 3 سال پیش
  42:31
  اپیزود دهم - استیسی پرگر...
  اپیزود دهم - استیسی پرگر
  28:50
  • 115

  • 3 سال پیش
  28:50
  اپیزود نهم - عذاب وجدان...
  اپیزود نهم - عذاب وجدان
  30:02
  • 110

  • 3 سال پیش
  30:02
  اپیزود هشتم - خیابان برادوی...
  اپیزود هشتم - خیابان برادوی
  38:32
  • 124

  • 3 سال پیش
  38:32
  اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی...
  اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
  28:18
  • 100

  • 3 سال پیش
  28:18
  اپیزود ششم - اولتیماتوم...
  اپیزود ششم - اولتیماتوم
  20:13
  • 78

  • 3 سال پیش
  20:13
  اپیزود پنجم - تئودور هوسندال...
  اپیزود پنجم - تئودور هوسندال
  20:58
  • 77

  • 3 سال پیش
  20:58
  اپیزود چهارم - بورلی اتریج...
  اپیزود چهارم - بورلی اتریج
  18:54
  • 77

  • 3 سال پیش
  18:54
  اپیزود سوم - هنری پرگر...
  اپیزود سوم - هنری پرگر
  28:29
  • 96

  • 3 سال پیش
  28:29
  اپیزود دوم - پاکت نامه...
  اپیزود دوم - پاکت نامه
  29:37
  • 105

  • 3 سال پیش
  29:37
  اپیزود آغازین - اسپینر...
  اپیزود آغازین - اسپینر
  22:39
  • 118

  • 3 سال پیش
  22:39
  اپیزود صفر - فصل دوم...
  اپیزود صفر - فصل دوم
  04:24
  • 82

  • 3 سال پیش
  04:24
  اپیزود پایانی - گناهان پدران...
  اپیزود پایانی - گناهان پدران
  38:44
  • 102

  • 3 سال پیش
  38:44
  اپیزود دوازدهم - خیر و شر...
  اپیزود دوازدهم - خیر و شر
  34:49
  • 110

  • 3 سال پیش
  34:49
  اپیزود یازدهم - یوتیکا...
  اپیزود یازدهم - یوتیکا
  39:38
  • 103

  • 3 سال پیش
  39:38
  اپیزود دهم - تنهایی...
  اپیزود دهم - تنهایی
  28:41
  • 98

  • 3 سال پیش
  28:41
  اپیزود نهم - مارسیا مارسل...
  اپیزود نهم - مارسیا مارسل
  33:21
  • 82

  • 3 سال پیش
  33:21
  اپیزود هشتم - بار سینتیا...
  اپیزود هشتم - بار سینتیا
  36:11
  • 77

  • 3 سال پیش
  36:11
  اپیزود هفتم - 194 خیابان باهون...
  اپیزود هفتم - 194 خیابان باهون
  20:18
  • 89

  • 3 سال پیش
  20:18
  اپیزود ششم - کشیش واندرپوئل...
  اپیزود ششم - کشیش واندرپوئل
  25:54
  • 91

  • 3 سال پیش
  25:54
  اپیزود پنجم - فراموشی...
  اپیزود پنجم - فراموشی
  20:02
  • 104

  • 3 سال پیش
  20:02
  اپیزود چهارم - ساعت پاندولی...
  اپیزود چهارم - ساعت پاندولی
  20:28
  • 113

  • 3 سال پیش
  20:28
  اپیزود سوم - ادامه ی تحقیقات...
  اپیزود سوم - ادامه ی تحقیقات
  27:12
  • 163

  • 4 سال پیش
  27:12
  اپیزود دوم - در اداره پلیس...
  اپیزود دوم - در اداره پلیس
  19:12
  • 866

  • 4 سال پیش
  19:12
  اپیزود آغازین - شروع داستان...
  اپیزود آغازین - شروع داستان
  23:20
  • 357

  • 4 سال پیش
  23:20
  اپیزود صفر - معرفی...
  اپیزود صفر - معرفی
  02:51
  • 168

  • 4 سال پیش
  02:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads