پادکست آذرخش مکری - azarakhsh mokri

© 2021
  53
  میانگین پخش
  16.2K
  تعداد پخش
  294
  دنبال کننده

  پادکست آذرخش مکری - azarakhsh mokri

  © 2021
  53
  میانگین پخش
  16.2K
  تعداد پخش
  294
  دنبال کننده

  کتاب ترنس نوشته هلن جویس...
  کتاب ترنس نوشته هلن جویس
  01:42:36
  • 56

  • 1 ماه پیش
  01:42:36
  • 37

  • 1 ماه پیش
  کتاب چپ و راست...
  کتاب چپ و راست
  01:22:54
  • 37

  • 1 ماه پیش
  01:22:54
  کتاب فروید در خیابان مدیسن...
  کتاب فروید در خیابان مدیسن
  01:31:51
  • 32

  • 1 ماه پیش
  01:31:51
  کتاب فسادپذیر بخش سوم...
  کتاب فسادپذیر بخش سوم
  01:17:06
  • 56

  • 2 ماه پیش
  01:17:06
  همکاری در انسانها...
  همکاری در انسانها
  38:10
  • 61

  • 2 ماه پیش
  38:10
  کتاب فسادپذیر بخش دوم...
  کتاب فسادپذیر بخش دوم
  01:10:43
  • 35

  • 2 ماه پیش
  01:10:43
  کتاب فسادپذیر بخش اول...
  کتاب فسادپذیر بخش اول
  01:22:59
  • 111

  • 3 ماه پیش
  01:22:59
  بررسی کتاب تعیین شده بخش آخر...
  بررسی کتاب تعیین شده بخش آخر
  01:25:38
  • 35

  • 3 ماه پیش
  01:25:38
  بررسی کتاب تعیین شده بخش سوم...
  بررسی کتاب تعیین شده بخش سوم
  01:12:31
  • 138

  • 3 ماه پیش
  01:12:31
  بررسی کتاب تعیین شده بخش دوم...
  بررسی کتاب تعیین شده بخش دوم
  01:42:24
  • 89

  • 3 ماه پیش
  01:42:24
  کتاب ساده نیستم بخش ۲...
  کتاب ساده نیستم بخش ۲
  01:05:41
  • 69

  • 4 ماه پیش
  01:05:41
  بررسی کتاب تعیین شده بخش اول...
  بررسی کتاب تعیین شده بخش اول
  01:18:06
  • 118

  • 4 ماه پیش
  01:18:06
  راه‌هایی برای ترغیب مراجعان به سوی درمان - بخش دوم...
  راه‌هایی برای ترغیب مراجعان به سوی درمان - بخش دوم
  01:00:31
  • 54

  • 4 ماه پیش
  01:00:31
  راه‌هایی برای ترغیب مراجعان به سوی درمان - بخش اول...
  راه‌هایی برای ترغیب مراجعان به سوی درمان - بخش اول
  01:00:07
  • 59

  • 4 ماه پیش
  01:00:07
  عوامل پنهان در تصمیمات ما...
  عوامل پنهان در تصمیمات ما
  01:06:21
  • 111

  • 4 ماه پیش
  01:06:21
  • 56

  • 4 ماه پیش
  مفهوم بهبودی...
  مفهوم بهبودی
  46:59
  • 56

  • 4 ماه پیش
  46:59
  درسگفتار همدلی - قسمت 5...
  درسگفتار همدلی - قسمت 5
  46:48
  • 58

  • 4 ماه پیش
  46:48
  درسگفتار همدلی - قسمت 4...
  درسگفتار همدلی - قسمت 4
  36:38
  • 22

  • 4 ماه پیش
  36:38
  درسگفتار همدلی - قسمت 3...
  درسگفتار همدلی - قسمت 3
  47:20
  • 25

  • 4 ماه پیش
  47:20
  درسگفتار همدلی - قسمت 2...
  درسگفتار همدلی - قسمت 2
  35:51
  • 26

  • 4 ماه پیش
  35:51
  درسگفتار همدلی - قسمت 1...
  درسگفتار همدلی - قسمت 1
  49:34
  • 64

  • 5 ماه پیش
  49:34
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 5...
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 5
  51:02
  • 29

  • 5 ماه پیش
  51:02
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 4...
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 4
  01:17:39
  • 26

  • 5 ماه پیش
  01:17:39
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 3...
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 3
  54:24
  • 24

  • 5 ماه پیش
  54:24
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 2...
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 2
  48:26
  • 59

  • 5 ماه پیش
  48:26
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 1...
  درسگفتار مصاحبه‌ی انگیزشی - قسمت 1
  56:24
  • 68

  • 5 ماه پیش
  56:24
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 6...
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 6
  42:45
  • 33

  • 5 ماه پیش
  42:45
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 5...
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 5
  41:41
  • 23

  • 5 ماه پیش
  41:41
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 4...
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 4
  49:08
  • 21

  • 5 ماه پیش
  49:08
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 3...
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 3
  01:14:16
  • 25

  • 5 ماه پیش
  01:14:16
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 2...
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 2
  50:06
  • 43

  • 5 ماه پیش
  50:06
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 1...
  درسگفتار رفتارگرایی - مبانی نظری رفتاردرمانی - 1
  01:16:16
  • 52

  • 5 ماه پیش
  01:16:16
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس - 5...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاط...
  35:52
  • 37

  • 5 ماه پیش
  35:52
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس - 4...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاط...
  01:04:22
  • 33

  • 5 ماه پیش
  01:04:22
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس - 3...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاط...
  01:00:31
  • 11

  • 5 ماه پیش
  01:00:31
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس -2...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاط...
  39:51
  • 9

  • 5 ماه پیش
  39:51
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاطفی-رفتاری آلبرت الیس -1...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی عقلانی-عاط...
  28:34
  • 25

  • 5 ماه پیش
  28:34
  رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 3...
  رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 3
  27:39
  • 23

  • 5 ماه پیش
  27:39
  رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 2...
  رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 2
  17:42
  • 8

  • 5 ماه پیش
  17:42
  رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 1...
  رواندرمانی واقعا چگونه اثر می‌کند؟ - 1
  35:46
  • 31

  • 5 ماه پیش
  35:46
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 4...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور...
  43:53
  • 15

  • 5 ماه پیش
  43:53
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 3...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور...
  01:01:23
  • 12

  • 6 ماه پیش
  01:01:23
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 2...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور...
  55:45
  • 14

  • 6 ماه پیش
  55:45
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور؛ کارل راجرز - 1...
  تاریخچه‌ی مکاتب روانشناسی - روان‌درمانی مراجع محور...
  01:07:35
  • 15

  • 6 ماه پیش
  01:07:35
  نشست علمی شکل گیری رفتار جنسی: از منشاء زیستی تا یادگیری اجتماعی...
  نشست علمی شکل گیری رفتار جنسی: از منشاء زیستی تا ی...
  02:15:47
  • 189

  • 7 ماه پیش
  02:15:47
  کتاب ساده نیستیم - بخش اول...
  کتاب ساده نیستیم - بخش اول
  01:07:33
  • 368

  • 8 ماه پیش
  01:07:33
  کتاب اثر انتظار بخش دوم...
  کتاب اثر انتظار بخش دوم
  01:18:40
  • 138

  • 8 ماه پیش
  01:18:40
  کتاب اثر انتظار بخش اول...
  کتاب اثر انتظار بخش اول
  01:35:01
  • 419

  • 9 ماه پیش
  01:35:01
  کتاب درباره پسران و مردان بخش دوم...
  کتاب درباره پسران و مردان بخش دوم
  01:22:34
  • 159

  • 10 ماه پیش
  01:22:34
  کتاب درباره پسران و مردان بخش اول...
  کتاب درباره پسران و مردان بخش اول
  01:44:09
  • 323

  • 10 ماه پیش
  01:44:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads