مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN

  9
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  19
  دنبال کننده
  عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE / چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید / نام آواها: خنده...
  عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE ...
  10:00
  • 53

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE / چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید / نام آواها: خنده...
  عبارت کلیدی: برای همه چیز سپاسگزارم. / KIOTSUKETE ...
  10:00
  • 33

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. / NI NARIMASU / چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم / نام آواها: راحتی، شیوا و روان...
  عبارت کلیدی: معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. / N...
  10:00
  • 3

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. / NI NARIMASU / چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم / نام آواها: راحتی، شیوا و روان...
  عبارت کلیدی: معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. / N...
  10:00
  • 26

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم، برف ببینم. / NO YÔ NI / فرم دیکشنری فعل + MAE NI / نام آواها: بارش برف...
  عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت ب...
  10:00
  • 6

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم، برف ببینم. / NO YÔ NI / فرم دیکشنری فعل + MAE NI / نام آواها: بارش برف...
  عبارت کلیدی: من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت ب...
  10:00
  • 29

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها: احساسات...
  عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها:...
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 14

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها: احساسات...
  عبارت کلیدی: تولدت مبارک! / MORAIMASU / نام آواها:...
  10:00
  • 14

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز پودری می نوشید. / KAMOSHIREMASEN / فرم-TE فعل + KARA / نام آواها: خواب رفتگی...
  عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز...
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز پودری می نوشید. / KAMOSHIREMASEN / فرم-TE فعل + KARA / نام آواها: خواب رفتگی...
  عبارت کلیدی: پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز...
  10:00
  • 20

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: فکر می کنید علت آن چیست؟ / چگونه از DESHÔ استفاده کنیم / نام آواها: صداهای مربوط به پاسخ درست و نادرست...
  عبارت کلیدی: فکر می کنید علت آن چیست؟ / چگونه از D...
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: فکر می کنید علت آن چیست؟ / چگونه از DESHÔ استفاده کنیم / نام آواها: صداهای مربوط به پاسخ درست و نادرست...
  عبارت کلیدی: فکر می کنید علت آن چیست؟ / چگونه از D...
  10:00
  • 26

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 9

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: کدامیک خوشمزه ترین است! / ICHIBAN / نام آواها: گرسنگی...
  عبارت کلیدی: کدامیک خوشمزه ترین است! / ICHIBAN / ن...
  10:00
  • 9

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 19

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: کدامیک خوشمزه ترین است! / ICHIBAN / نام آواها: گرسنگی...
  عبارت کلیدی: کدامیک خوشمزه ترین است! / ICHIBAN / ن...
  10:00
  • 19

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: خوشحال بودم که توانستم به جشنواره دانشگاه بروم. / اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن / نام آواها: احساس سرزندگی کردن...
  عبارت کلیدی: خوشحال بودم که توانستم به جشنواره دان...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: خوشحال بودم که توانستم به جشنواره دانشگاه بروم. / اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن / نام آواها: احساس سرزندگی کردن...
  عبارت کلیدی: خوشحال بودم که توانستم به جشنواره دان...
  10:00
  • 22

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: سرم گز گز می کند. / نام آوا + SHIMASU / سه گروه از فعل ها / نام آواها: لرز، تهوع...
  عبارت کلیدی: سرم گز گز می کند. / نام آوا + SHIMASU...
  10:00
  • 1

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: سرم گز گز می کند. / نام آوا + SHIMASU / سه گروه از فعل ها / نام آواها: لرز، تهوع...
  عبارت کلیدی: سرم گز گز می کند. / نام آوا + SHIMASU...
  10:00
  • 25

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: فکر می کنم که سرما خورده ای. / نشانه های بیماری / TO OMOIMASU / نام آواها: سرفه کردن...
  عبارت کلیدی: فکر می کنم که سرما خورده ای. / نشانه ...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: فکر می کنم که سرما خورده ای. / نشانه های بیماری / TO OMOIMASU / نام آواها: سرفه کردن...
  عبارت کلیدی: فکر می کنم که سرما خورده ای. / نشانه ...
  10:00
  • 17

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: چشم متوجه شدم. / اصطلاح های احترام آمیز / نام آواها: به سختی روی پا ایستادن، احساس سرگیجه کردن...
  عبارت کلیدی: چشم متوجه شدم. / اصطلاح های احترام آم...
  10:00
  • 3

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: چشم متوجه شدم. / اصطلاح های احترام آمیز / نام آواها: به سختی روی پا ایستادن، احساس سرگیجه کردن...
  عبارت کلیدی: چشم متوجه شدم. / اصطلاح های احترام آم...
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: چشم متوجه شدم. / اصطلاح های احترام آمیز / نام آواها: به سختی روی پا ایستادن، احساس سرگیجه کردن...
  عبارت کلیدی: چشم متوجه شدم. / اصطلاح های احترام آم...
  10:00
  • 19

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن. / ?WA DÔ DATTA / چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم / نام آواها: خستگی...
  عبارت کلیدی: کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و ...
  10:00
  • 14

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن. / ?WA DÔ DATTA / چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم / نام آواها: خستگی...
  عبارت کلیدی: کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و ...
  10:00
  • 6

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن. / ?WA DÔ DATTA / چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم / نام آواها: خستگی...
  عبارت کلیدی: کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و ...
  10:00
  • 19

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من باید درس بخوانم. / فصل ها / فرم-NAI فعل + NAKEREBA NARIMASEN / نام آواها: باد...
  عبارت کلیدی: من باید درس بخوانم. / فصل ها / فرم-NA...
  10:00
  • 8

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من باید درس بخوانم. / فصل ها / فرم-NAI فعل + NAKEREBA NARIMASEN / نام آواها: باد...
  عبارت کلیدی: من باید درس بخوانم. / فصل ها / فرم-NA...
  10:00
  • 8

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من باید درس بخوانم. / فصل ها / فرم-NAI فعل + NAKEREBA NARIMASEN / نام آواها: باد...
  عبارت کلیدی: من باید درس بخوانم. / فصل ها / فرم-NA...
  10:00
  • 19

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ / عددها (3) / وجه امکانی فعل ها / نام آواها: صداهای الکترونیکی...
  عبارت کلیدی: ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ ...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ / عددها (3) / وجه امکانی فعل ها / نام آواها: صداهای الکترونیکی...
  عبارت کلیدی: ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ ...
  10:00
  • 8

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ / عددها (3) / وجه امکانی فعل ها / نام آواها: صداهای الکترونیکی...
  عبارت کلیدی: ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ ...
  10:00
  • 15

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: نرم و خوشمزه است. / TTE NAN DESU KA / چگونه یک صفت فرم-TE بسازید / نام آواها: مزه های غذا...
  عبارت کلیدی: نرم و خوشمزه است. / TTE NAN DESU KA ...
  10:00
  • 8

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: نرم و خوشمزه است. / TTE NAN DESU KA / چگونه یک صفت فرم-TE بسازید / نام آواها: مزه های غذا...
  عبارت کلیدی: نرم و خوشمزه است. / TTE NAN DESU KA ...
  10:00
  • 1

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: نرم و خوشمزه است. / TTE NAN DESU KA / چگونه یک صفت فرم-TE بسازید / نام آواها: مزه های غذا...
  عبارت کلیدی: نرم و خوشمزه است. / TTE NAN DESU KA ...
  10:00
  • 17

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: این را به شما خواهم داد، خانم آنا. / تفاوت بین AGEMASU و KUREMASU / نام آواها: لبخند...
  عبارت کلیدی: این را به شما خواهم داد، خانم آنا. / ...
  10:00
  • 4

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: این را به شما خواهم داد، خانم آنا. / تفاوت بین AGEMASU و KUREMASU / نام آواها: لبخند...
  عبارت کلیدی: این را به شما خواهم داد، خانم آنا. / ...
  10:00
  • 9

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: این را به شما خواهم داد، خانم آنا. / تفاوت بین AGEMASU و KUREMASU / نام آواها: لبخند...
  عبارت کلیدی: این را به شما خواهم داد، خانم آنا. / ...
  10:00
  • 11

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من تشک را بیشتر دوست دارم. / DESU KA صفت A TO B TO DOCHIRA GA / از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم / نام آواها: نرمی...
  عبارت کلیدی: من تشک را بیشتر دوست دارم. / DESU KA ...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من تشک را بیشتر دوست دارم. / DESU KA صفت A TO B TO DOCHIRA GA / از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم / نام آواها: نرمی...
  عبارت کلیدی: من تشک را بیشتر دوست دارم. / DESU KA ...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من تشک را بیشتر دوست دارم. / DESU KA صفت A TO B TO DOCHIRA GA / از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم / نام آواها: نرمی...
  عبارت کلیدی: من تشک را بیشتر دوست دارم. / DESU KA ...
  10:00
  • 17

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: من دیگر 82 ساله هستم. / عددها (2) / الفاظ احترام آمیز O و GO / نام آواها: نوشیدن...
  عبارت کلیدی: من دیگر 82 ساله هستم. / عددها (2) / ا...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: من دیگر 82 ساله هستم. / عددها (2) / الفاظ احترام آمیز O و GO / نام آواها: نوشیدن...
  عبارت کلیدی: من دیگر 82 ساله هستم. / عددها (2) / ا...
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:00
  • 13

  • 6 سال پیش
  عبارت کلیدی: من دیگر 82 ساله هستم. / عددها (2) / الفاظ احترام آمیز O و GO / نام آواها: نوشیدن...
  عبارت کلیدی: من دیگر 82 ساله هستم. / عددها (2) / ا...
  10:00
  • 13

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم. / TAI DESU / تفاوت بین TARA و TO / نام آواها: رعد و برق / غلطیدن...
  عبارت کلیدی: من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم. / TA...
  10:00
  • 2

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم. / TAI DESU / تفاوت بین TARA و TO / نام آواها: رعد و برق / غلطیدن...
  عبارت کلیدی: من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم. / TA...
  10:00
  • 5

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم. / TAI DESU / تفاوت بین TARA و TO / نام آواها: رعد و برق / غلطیدن...
  عبارت کلیدی: من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم. / TA...
  10:00
  • 18

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، بزرگ است، اینطور نیست؟ / TO ___ / عبارت N DA: یک اصطلاح برای توضیح چیزی است / نام آواها: باران...
  عبارت کلیدی: وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، ...
  10:00
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، بزرگ است، اینطور نیست؟ / TO ___ / عبارت N DA: یک اصطلاح برای توضیح چیزی است / نام آواها: باران...
  عبارت کلیدی: وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، ...
  10:00
  • 8

  • 6 سال پیش
  10:00
  عبارت کلیدی: وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، بزرگ است، اینطور نیست؟ / TO ___ / عبارت N DA: یک اصطلاح برای توضیح چیزی است / نام آواها: باران...
  عبارت کلیدی: وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، ...
  10:00
  • 31

  • 6 سال پیش
  10:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads