فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی

© محمدرضا شعبانعلی، مکتب خونه، دانشگاه صنعتی شریف
  12
  میانگین پخش
  924
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی

  © محمدرضا شعبانعلی، مکتب خونه، دانشگاه صنعتی شریف
  12
  میانگین پخش
  924
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت چهارم...
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت چهارم
  29:10
  • 22

  • 2 سال پیش
  29:10
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت سوم...
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت سوم
  29:10
  • 14

  • 2 سال پیش
  29:10
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت دوم...
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت دوم
  29:10
  • 12

  • 2 سال پیش
  29:10
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت اول...
  جلسه بیست و یکم - جمع بندی - قسمت اول
  29:10
  • 8

  • 2 سال پیش
  29:10
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت چهارم...
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت چهارم
  24:35
  • 10

  • 2 سال پیش
  24:35
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت سوم...
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت سوم
  24:35
  • 5

  • 2 سال پیش
  24:35
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت دوم...
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت دوم
  24:35
  • 9

  • 2 سال پیش
  24:35
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت اول...
  جلسه بیستم - مبحث قدرت در مذاکره - قسمت اول
  24:35
  • 10

  • 2 سال پیش
  24:35
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت چهارم...
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت چهارم
  21:43
  • 7

  • 2 سال پیش
  21:43
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت سوم...
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت سوم
  21:43
  • 6

  • 2 سال پیش
  21:43
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت دوم...
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت دوم
  21:43
  • 7

  • 2 سال پیش
  21:43
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت اول...
  جلسه نوزدهم - انواع قرارداد - قسمت اول
  21:43
  • 10

  • 2 سال پیش
  21:43
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت چهارم...
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت چهارم
  20:03
  • 6

  • 2 سال پیش
  20:03
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت سوم...
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت سوم
  20:03
  • 8

  • 2 سال پیش
  20:03
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت دوم...
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت دوم
  20:03
  • 6

  • 2 سال پیش
  20:03
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت اول...
  جلسه هجدهم - متد یادگیری مذاکره‌ها - قسمت اول
  20:03
  • 5

  • 2 سال پیش
  20:03
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت چهارم...
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت چهارم
  13:32
  • 8

  • 2 سال پیش
  13:32
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت سوم...
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت سوم
  13:32
  • 6

  • 2 سال پیش
  13:32
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت دوم...
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت دوم
  13:32
  • 9

  • 2 سال پیش
  13:32
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت اول...
  جلسه هفدهم - مذاکره و فروش - قسمت اول
  13:32
  • 8

  • 2 سال پیش
  13:32
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت چهارم...
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت چهارم
  19:54
  • 3

  • 2 سال پیش
  19:54
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت سوم...
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت سوم
  19:54
  • 6

  • 2 سال پیش
  19:54
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت دوم...
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت دوم
  19:54
  • 6

  • 2 سال پیش
  19:54
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت اول...
  جلسه شانزدهم - استراتژی‌های مذاکره - قسمت اول
  19:54
  • 9

  • 2 سال پیش
  19:54
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسمت چهارم...
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسم...
  29:19
  • 10

  • 2 سال پیش
  29:19
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسمت سوم...
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسم...
  29:19
  • 8

  • 2 سال پیش
  29:19
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسمت دوم...
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسم...
  29:19
  • 7

  • 2 سال پیش
  29:19
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسمت اول...
  جلسه پانزدهم - دروغگویی در مذاکره و زبان بدن - قسم...
  29:19
  • 6

  • 2 سال پیش
  29:19
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت چهارم...
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت چهارم
  19:04
  • 4

  • 2 سال پیش
  19:04
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت سوم...
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت سوم
  19:04
  • 2

  • 2 سال پیش
  19:04
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت دوم...
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت دوم
  19:04
  • 3

  • 2 سال پیش
  19:04
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت اول...
  جلسه چهاردهم - جنسیت در مذاکره - قسمت اول
  19:04
  • 3

  • 2 سال پیش
  19:04
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت چهارم...
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت چها...
  21:28
  • 6

  • 2 سال پیش
  21:28
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت سوم...
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت سوم
  21:28
  • 6

  • 2 سال پیش
  21:28
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت دوم...
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت دوم
  21:28
  • 4

  • 2 سال پیش
  21:28
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت اول...
  جلسه سیزدهم - تکمیل بحث‌های جلسات گذشته - قسمت اول
  21:28
  • 6

  • 2 سال پیش
  21:28
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت چهارم...
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت چهارم
  17:42
  • 3

  • 2 سال پیش
  17:42
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت سوم...
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت سوم
  17:42
  • 3

  • 2 سال پیش
  17:42
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت دوم...
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت دوم
  17:42
  • 7

  • 2 سال پیش
  17:42
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت اول...
  جلسه دوازدهم - چالش‌های مذاکره - قسمت اول
  17:42
  • 3

  • 2 سال پیش
  17:42
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت چهارم...
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت چهارم
  21:40
  • 2

  • 2 سال پیش
  21:40
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت سوم...
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت سوم
  21:40
  • 5

  • 2 سال پیش
  21:40
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت دوم...
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت دوم
  21:40
  • 6

  • 2 سال پیش
  21:40
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت اول...
  جلسه یازدهم - نظریه‌های صفاتی - قسمت اول
  21:40
  • 5

  • 2 سال پیش
  21:40
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت چهارم...
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت چهارم
  23:18
  • 22

  • 2 سال پیش
  23:18
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت سوم...
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت سوم
  23:18
  • 10

  • 2 سال پیش
  23:18
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت دوم...
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت دوم
  23:18
  • 12

  • 2 سال پیش
  23:18
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت اول...
  جلسه دهم - مدل کتل و MBTI - قسمت اول
  23:18
  • 8

  • 2 سال پیش
  23:18
  جلسه نهم - مدل کتل - قسمت اول...
  جلسه نهم - مدل کتل - قسمت اول
  30:14
  • 17

  • 2 سال پیش
  30:14
  جلسه هشتم - شخصیت شناسی - قسمت چهارم...
  جلسه هشتم - شخصیت شناسی - قسمت چهارم
  34:37
  • 24

  • 2 سال پیش
  34:37
  shenoto-ads
  shenoto-ads