سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس در تئاترو سینمای ایران-1395

سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس در تئاترو سینمای ایران-1395
  29
  میانگین پخش
  462
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس در تئاترو سینمای ایران-1395

  سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس در تئاترو سینمای ایران-1395
  29
  میانگین پخش
  462
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  در این بخش که آخرین بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس تئاتر و سینما است از شما دعوت می کنیم پای صحبت آقای اکبر جلیلی بنشینید و از دغدغه های ایشان در حوزه سینما و تئاتر آگاه شوید.
  در این بخش که آخرین بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی...
  38:10
  • 39

  • 6 سال پیش
  38:10
  در این بخش از سمینار از شما دعوت می شود پای صحیت آقای مصطفی کوشکی بنشینید و از دغدغه های ایشان در حوزه تئاتر و سینما آگاه شوید.
  در این بخش از سمینار از شما دعوت می شود پای صحیت آ...
  06:50
  • 13

  • 6 سال پیش
  06:50
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی از شما دعوت کنیم پای صحبتهای آقای فرشاد منظومی نیا بنشینید و از دغدغه های ایشان در حوزه سینما آگاه شوید.
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی از شما دعوت کنیم ...
  15:48
  • 20

  • 6 سال پیش
  15:48
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس از شما دعوت می کنیم پای صحبتهای آقای ابراهیم پشت کوهی در باره دغدغه ها و تجربه هایشان در حوزه سینما بنشینید.
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس ...
  29:47
  • 16

  • 6 سال پیش
  29:47
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس تئاتر و سینمای ایران پای صحبت های آقای حمید پور آذری می نشینیم تا تجربیات و دغدغه های ایشان را در مورد هنر طراحی در ایران بشنویم. از شما دعوت می کنیم...
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس ...
  09:57
  • 26

  • 6 سال پیش
  09:57
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس تئاتر و سینمای ایران پای صحبت های آقای پیام فروتن می نشینیم تا تجربیات و دغدغه های ایشان را در مورد هنر طراحی لباس در ایران بشنویم. از شما دعوت می کن...
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس ...
  19:32
  • 20

  • 6 سال پیش
  19:32
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس تئاتر و سینمای ایران پای صحبت های آقای شهرام علیدی می نشینیم تا تجربیات و دغدغه های ایشان را در مورد هنر طراحی لباس در ایران بشنویم. از شما دعوت می ک...
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس ...
  24:02
  • 24

  • 6 سال پیش
  24:02
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس تئاتر و سینمای ایران پای صحبت ها و نقدهای آقای رضا مهدی زاده در رابطه با تجربیات و دغدغه های ایشان در مورد رعایت نشدن قانون کپی و بازآفرینی و تکرار آث...
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس ...
  15:27
  • 22

  • 6 سال پیش
  15:27
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس تئاتر و سینمای ایران پای صحبت های خانم منیره ملکی می نشینیم تا تجربیات و دغدغه های ایشان را در مورد هنر طراحی لباس در ایران بشنویم. از شما دعوت می کن...
  در این بخش از سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس ...
  17:45
  • 35

  • 6 سال پیش
  17:45
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس می باشد،که در روز های بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین 1395 برگزار شده است. در اینجا از شما دعوت میشود به سخنرانی آقای اصغر خلیلی توجه فرمایید.
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و ل...
  17:08
  • 27

  • 6 سال پیش
  17:08
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس می باشد،که در روز های بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین 1395 برگزار شده است. در اینجا از شما دعوت میشود به سخنرانی آقای علی ساسانی نزاد توجه فرمای...
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لب...
  25:06
  • 24

  • 6 سال پیش
  25:06
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس می باشد،که در روز های بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین 1395 برگزار شده است. در اینجا از شما دعوت میشود به سخنرانی آقای شاهین چگینی توجه فرمایید.
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لب...
  13:33
  • 23

  • 6 سال پیش
  13:33
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس می باشد،که در روز های بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین 1395 برگزار شده است. در اینجا از شما دعوت میشود به سخنرانی آقای قطب الدین صادقی توجه فرمایی...
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لب...
  16:41
  • 31

  • 6 سال پیش
  16:41
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لباس می باشد،که در روز های بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین سال 1395 برگزار شد. در اینجا از شما دعوت میشود به سخنرانی آقای فریبرز قربان زاده توجه فرما...
  آنچه خواهید شنید سمینار آسیب شناسی طراحی صحنه و لب...
  19:41
  • 25

  • 6 سال پیش
  19:41
  نمایش نامه رادیوئی "چشم های بسته از خواب " روایت برزخ خانواده ای معاصر است. برزخی از غریبگی و مشکلات روز جامعه. آنچه در این برزخ بیش از همه به خطر افتاده، یکپارچگی خانواده است. و چه دشوار است پیدا کر...
  نمایش نامه رادیوئی "چشم های بسته از خواب " روایت ...
  47:55
  • 47

  • 7 سال پیش
  47:55
  نمایش نامه رادیوئی "چشم های بسته از خواب " روایت برزخ خانواده ای معاصر است. برزخی از غریبگی و مشکلات روز جامعه. آنچه در این برزخ بیش از همه به خطر افتاده، یکپارچگی خانواده است. و چه دشوار است پیدا کر...
  نمایش نامه رادیوئی "چشم های بسته از خواب " روایت ...
  47:55
  • 70

  • 7 سال پیش
  47:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads