دارما مدیتیشن، پادکست مراقبه‌ و خودشناسی | Dharma Meditation Podcast

© All rights reserved, DharmaPodcasts
  33
  میانگین پخش
  8.8K
  تعداد پخش
  195
  دنبال کننده

  دارما مدیتیشن، پادکست مراقبه‌ و خودشناسی | Dharma Meditation Podcast

  © All rights reserved, DharmaPodcasts
  33
  میانگین پخش
  8.8K
  تعداد پخش
  195
  دنبال کننده

  نو شدن ،مدیتیشن در طبیعت ۱۴۰۳ (ریحانه)...
  نو شدن ،مدیتیشن در طبیعت ۱۴۰۳ (ریحانه)
  15:38
  • 2

  • 3 هفته پیش
  15:38
  درون‌یابی‌ 3 {مدیتیشن با موسیقی}: رهایی (سارا)...
  درون‌یابی‌ 3 {مدیتیشن با موسیقی}: رهایی (سارا)
  21:04
  • 5

  • 4 هفته پیش
  21:04
  درون‌یابی‌ 2 {مدیتیشن با موسیقی}: فضای آگاهی (سارا)...
  درون‌یابی‌ 2 {مدیتیشن با موسیقی}: فضای آگاهی (سارا...
  27:24
  • 6

  • 1 ماه پیش
  27:24
  درون‌یابی‌ 1 {مدیتیشن با موسیقی}: سرآغاز (سارا)...
  درون‌یابی‌ 1 {مدیتیشن با موسیقی}: سرآغاز (سارا)
  29:56
  • 10

  • 1 ماه پیش
  29:56
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۵ (ریحانه)...
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۵ (ریحانه)
  25:03
  • 4

  • 1 ماه پیش
  25:03
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۴ (ریحانه)...
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۴ (ریحانه)
  12:36
  • 6

  • 1 ماه پیش
  12:36
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۳ (ریحانه)...
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۳ (ریحانه)
  17:03
  • 13

  • 2 ماه پیش
  17:03
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۲ (ریحانه)...
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۲ (ریحانه)
  18:55
  • 15

  • 2 ماه پیش
  18:55
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۱ (ریحانه)...
  تفکیک‌پذیری احساسات: بخش ۱ (ریحانه)
  11:42
  • 37

  • 2 ماه پیش
  11:42
  درون‌یابی‌ 15 {مدیتیشن با موسیقی}: دانایی احساسی (علی)...
  درون‌یابی‌ 15 {مدیتیشن با موسیقی}: دانایی احساسی (...
  19:16
  • 27

  • 2 ماه پیش
  19:16
  تنفس آگاهانه (همایون)...
  تنفس آگاهانه (همایون)
  03:19
  • 28

  • 3 ماه پیش
  03:19
  تنفس دیافراگمی (همایون)...
  تنفس دیافراگمی (همایون)
  06:51
  • 22

  • 3 ماه پیش
  06:51
  تنفس 4-7-8 (همایون)...
  تنفس 4-7-8 (همایون)
  08:09
  • 22

  • 3 ماه پیش
  08:09
  تنفس ریتمیک (همایون)...
  تنفس ریتمیک (همایون)
  10:32
  • 20

  • 3 ماه پیش
  10:32
  مسیر۱۵: راز ثروت (علی)...
  مسیر۱۵: راز ثروت (علی)
  04:41
  • 19

  • 3 ماه پیش
  04:41
  مسیر۱۴: راز موفقیت (علی)...
  مسیر۱۴: راز موفقیت (علی)
  06:19
  • 20

  • 4 ماه پیش
  06:19
  مسیر۱۳: راز خوشبختی (علی)...
  مسیر۱۳: راز خوشبختی (علی)
  10:27
  • 27

  • 4 ماه پیش
  10:27
  درون‌یابی‌ 14 {مدیتیشن با موسیقی}: تجارب زیسته (علی)...
  درون‌یابی‌ 14 {مدیتیشن با موسیقی}: تجارب زیسته (عل...
  25:12
  • 28

  • 4 ماه پیش
  25:12
  التیام درد - بخش ۴ (الهام)...
  التیام درد - بخش ۴ (الهام)
  14:20
  • 25

  • 4 ماه پیش
  14:20
  التیام درد - بخش ۳ (الهام)...
  التیام درد - بخش ۳ (الهام)
  08:16
  • 21

  • 5 ماه پیش
  08:16
  التیام درد - بخش ۲ (الهام)...
  التیام درد - بخش ۲ (الهام)
  12:17
  • 80

  • 5 ماه پیش
  12:17
  التیام درد - بخش ۱ (الهام)...
  التیام درد - بخش ۱ (الهام)
  15:15
  • 111

  • 5 ماه پیش
  15:15
  مسیر۱۲: اراده‌ی آزاد (علی)...
  مسیر۱۲: اراده‌ی آزاد (علی)
  06:54
  • 71

  • 6 ماه پیش
  06:54
  مسیر۱۱: سطحی نگری (علی)...
  مسیر۱۱: سطحی نگری (علی)
  06:17
  • 49

  • 6 ماه پیش
  06:17
  مدیتیشن در دوران قاعدگی: بخش ۳ (سارا)...
  مدیتیشن در دوران قاعدگی: بخش ۳ (سارا)
  14:00
  • 61

  • 7 ماه پیش
  14:00
  مدیتیشن در دوران قاعدگی: بخش ۲ (سارا)...
  مدیتیشن در دوران قاعدگی: بخش ۲ (سارا)
  10:19
  • 51

  • 7 ماه پیش
  10:19
  مدیتیشن در دوران قاعدگی: بخش ۱ (سارا)...
  مدیتیشن در دوران قاعدگی: بخش ۱ (سارا)
  11:00
  • 86

  • 7 ماه پیش
  11:00
  مدیتیشن به روش ASMR: تگرگ (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: تگرگ (ریحانه)
  14:29
  • 86

  • 8 ماه پیش
  14:29
  مدیتیشن به روش ASMR: آبشار (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: آبشار (ریحانه)
  11:55
  • 52

  • 8 ماه پیش
  11:55
  مدیتیشن به روش ASMR: باران و آتش (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: باران و آتش (ریحانه)
  10:20
  • 142

  • 8 ماه پیش
  10:20
  مدیتیشن به روش ASMR: کاسه تبتی (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: کاسه تبتی (ریحانه)
  12:39
  • 103

  • 8 ماه پیش
  12:39
  مدیتیشن به روش ASMR: جنگل (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: جنگل (ریحانه)
  14:58
  • 111

  • 9 ماه پیش
  14:58
  مدیتیشن به روش ASMR: ساحل (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: ساحل (ریحانه)
  11:07
  • 141

  • 9 ماه پیش
  11:07
  مدیتیشن به روش ASMR: مقدمه (ریحانه)...
  مدیتیشن به روش ASMR: مقدمه (ریحانه)
  03:34
  • 69

  • 9 ماه پیش
  03:34
  درون‌یابی‌ 13 {مدیتیشن با موسیقی}: دانش دست دوم! (علی)...
  درون‌یابی‌ 13 {مدیتیشن با موسیقی}: دانش دست دوم! (...
  20:28
  • 89

  • 9 ماه پیش
  20:28
  • 54

  • 9 ماه پیش
  65.4Hz - 69.3Hz...
  65.4Hz - 69.3Hz
  02:52
  • 54

  • 9 ماه پیش
  02:52
  • 34

  • 9 ماه پیش
  106Hz - 114Hz...
  106Hz - 114Hz
  03:39
  • 34

  • 9 ماه پیش
  03:39
  • 34

  • 10 ماه پیش
  91Hz - 95Hz...
  91Hz - 95Hz
  04:01
  • 34

  • 10 ماه پیش
  04:01
  • 35

  • 10 ماه پیش
  112Hz - 119Hz...
  112Hz - 119Hz
  04:29
  • 35

  • 10 ماه پیش
  04:29
  • 30

  • 10 ماه پیش
  127Hz - 134Hz...
  127Hz - 134Hz
  03:10
  • 30

  • 10 ماه پیش
  03:10
  • 38

  • 10 ماه پیش
  154Hz - 161Hz...
  154Hz - 161Hz
  03:46
  • 38

  • 10 ماه پیش
  03:46
  • 35

  • 10 ماه پیش
  103Hz - 111Hz...
  103Hz - 111Hz
  03:27
  • 35

  • 10 ماه پیش
  03:27
  • 35

  • 10 ماه پیش
  95Hz - 103Hz...
  95Hz - 103Hz
  02:41
  • 35

  • 10 ماه پیش
  02:41
  • 36

  • 10 ماه پیش
  101Hz - 109Hz...
  101Hz - 109Hz
  03:16
  • 36

  • 10 ماه پیش
  03:16
  • 37

  • 10 ماه پیش
  120Hz - 127Hz...
  120Hz - 127Hz
  03:22
  • 37

  • 10 ماه پیش
  03:22
  • 23

  • 10 ماه پیش
  107Hz - 116Hz...
  107Hz - 116Hz
  02:56
  • 23

  • 10 ماه پیش
  02:56
  • 28

  • 10 ماه پیش
  97Hz - 104Hz...
  97Hz - 104Hz
  03:51
  • 28

  • 10 ماه پیش
  03:51
  ضرباهنگ دوگانه Binaural Beats: مقدمه (علی)...
  ضرباهنگ دوگانه Binaural Beats: مقدمه (علی)
  03:50
  • 29

  • 10 ماه پیش
  03:50
  درون‌یابی‌ 12 {مدیتیشن با موسیقی}: مسیرِ بدون مقصد! (علی)...
  درون‌یابی‌ 12 {مدیتیشن با موسیقی}: مسیرِ بدون مقصد...
  29:07
  • 54

  • 11 ماه پیش
  29:07
  Panic Attack بخش ۴: حملات پنیک، وحشت‌زدگی (علی)...
  Panic Attack بخش ۴: حملات پنیک، وحشت‌زدگی (علی)
  05:11
  • 52

  • 11 ماه پیش
  05:11
  shenoto-ads
  shenoto-ads