navasan-radio
shenoto podcaster

رادیو نوسان

هر روز صبح حوالی ساعت 11 مهمترین اخبار اقتصادی روز و هر بعدازظهر حوالی ساعت 14 اخبار بازرگانی رو از رادیو نوسان بشنوید.