سینا حجازی

op3
  19
  میانگین پخش
  756
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  سینا حجازی

  op3
  19
  میانگین پخش
  756
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  سینا حجازی - زن معمولی...

  سینا حجازی - زن معمولی

  03:30
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:30
  سینا حجازی - زن...

  سینا حجازی - زن

  03:36
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:36
  سینا حجازی - زمان...

  سینا حجازی - زمان

  03:32
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:32
  وقتی داشت میرفت اون آروم بودهوا خیس نم نم بارون بودآخرش همیشه قصه ها نمیشهنمی رفت مگه قانون بوداین خونه پر از خاطراتهخونه خالی از صداتهقرص خواب می خورم گیج و تاب میخورمپریدن یه راه نجاتگریزون ز مردم ش...

  وقتی داشت میرفت اون آروم بود

  هوا خیس نم ن...

  03:16
  • 12

  • 1 سال پیش
  03:16
  سینا حجازی - تهران...

  سینا حجازی - تهران

  03:42
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:42
  تنها نشسته بودم و بی لبخندعمری در انتظار شما بودمیک لحظه خوابم رفت و جا ماندممن نیز هم قطار شما بودمبعد از هزار پرسش و واتحقیقهک کرده اید بر بدنم با تیغانقد ساده ام که نفهمیدممن نقشه ی فرارِ شما بودمی...

  تنها نشسته بودم و بی لبخند

  عمری در انتظار...

  03:08
  • 4

  • 1 سال پیش
  03:08
  توکه ماشین زیر پات رولز رویزهاما اخلاقت مث پیکانهاز دور شبیه اقیانوسیاما حقیقتا قد یه لیوانهمیخندی آروم جلو بقیهبا خودشون میگن همه چه احمقیههرکی *** از دست بده نمیدونن شب چه تق تقیهتو خونه جنگه شیشه ب...

  توکه ماشین زیر پات رولز رویزه


  ...

  04:19
  • 5

  • 1 سال پیش
  04:19
  یادته روز اول چه موشی بودیاز شدت خوشحالی در شرف بیهوشی بودییادته بهم میگفتی از همه بریدی ویه عمره دنبال منی که باهاش میجوشی بودیمن ساده ی ابله باورت کردم تورو راه دادمبهات کم بود خودم بهت زیاد بها داد...

  یادته روز اول چه موشی بودی

  از شدت خوشحالی...

  04:22
  • 9

  • 1 سال پیش
  04:22
  سینا حجازی - ستاره...

  سینا حجازی - ستاره

  03:33
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:33
  سینا حجازی - سال 8...

  سینا حجازی - سال 8

  03:41
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:41
  shenoto-ads
  shenoto-ads