نیما مسیحا

op3
  18
  میانگین پخش
  208
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  نیما مسیحا

  op3
  18
  میانگین پخش
  208
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  نیما مسیحا - پروانگی با آهنگسازی بابک بیات، این اثر برای فیلمی به نام دست های آلوده ساخته و منتشر شده است....

  نیما مسیحا - پروانگی با آهنگسازی بابک بیات، این...

  05:48
  • 74

  • 1 سال پیش
  05:48
  از حرفهای تو غزل از چشمهای تو عسل با فصل روسریه تو بوی ترنج میرسهدستاتو که به من بدی دستم به گنج میرسهاز یه طرف باعث خوب از یه طرف با رویه خوب تو میرسی و میرسم من به یه آرزوی خوبآباد میکنن منو ویرونه ...

  از حرفهای تو غزل از چشمهای تو عسل با فصل روسریه...

  04:35
  • 36

  • 1 سال پیش
  04:35
  اینجا پیش ِ چشم توپُر از احساسم باور کن این لحظهدست ِ منه که انگاررو قاب عکس تو داره می لرزههر شب رو به عکس توبا گریه میگم آخه دیوونهاینجا توی این خونهغیر تو هیشکی با من نمی مونه..عشقم با تو میشه به گ...

  اینجا پیش ِ چشم تو

  پُر از احساسم باور کن ...

  03:34
  • 11

  • 1 سال پیش
  03:34
  دستم نمیرسه به باروناین ابر تنپوشم نمیشهمن چیزی و یادم نرفتهچشمات فراموشم نمیشهبا ماه هرشب گریه کردمتو ماه بودی گریه کردیمن قول دادم باشم اماتو قول دادی برنگردیتو قول دادی برنگردیهرگر فراموشت نکردمهرگ...

  دستم نمیرسه به بارون

  این ابر تنپوشم نمیشه...

  03:18
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:18
  دارم خوابتو میبینمتو بیدارم نکن هرگزبدون عشقم حقیقت داشتپس انکارم نکن هرگزنگاهت کردم و چشماتفقط زیر سوالم بردپریدم سمت آغوشتولی سنگت به بالم خورداگه پایان حرفات سکوتم خاطرت باشهاگه از یاد تو رفتم سقوط...

  دارم خوابتو میبینم

  تو بیدارم نکن هرگز

  ...
  04:16
  • 9

  • 1 سال پیش
  04:16
  همینجا چشم به رام بموناینجا صدام زخمی ترهاینجا که تو کولاک ِ شبنقابارو باد میبرهباد میبره..همینجا چشم به رام بمونتا ماه گریه بگذرهاینجا که تو یاد منیپَرپَر شدن آسون ترهآسون تره..این سایه های رهگذر که ...

  همینجا چشم به رام بمون

  اینجا صدام زخمی تر...

  04:15
  • 7

  • 1 سال پیش
  04:15
  دلم از حال خوبی کهتو چشمات هست می ترسهچشام از این نگاهی کهبهم خیرست می ترسهنذار احساس دل بستنبه این دیوونه بر گردهببین آرامش ِ چشماتچقدر کم طاقتم کردهمنو بیرون نکش از منبذار سر گرم غم باشممی خوام دور ...

  دلم از حال خوبی که

  تو چشمات هست می ترسه

  07:28
  • 13

  • 1 سال پیش
  07:28
  دریا غرقه چشماته چشمام مات رویاته اومدی تا تنِ من , بی تنِ تو خسته نشهحرفام مونده تو سینه ام وقتی تو رو مییینم تو بگو تا لبِ من , بی لبِ تو بسته نشهتو آرومی من آرومم انگار حالت حاله منه دنیای من تو چش...

  دریا غرقه چشماته چشمام مات رویاته اومدی تا تنِ ...

  04:06
  • 2

  • 1 سال پیش
  04:06
  تا قبولش میکنی ردت کنه حالتو بگیره و بدت کنه برهاز شهرت به یک شهر دیگه هی اسیر رفت و آمدت کنهحتی به حرف خودش پشت کنه دستشو رو صورتت مشت کنهاز یه جایی نمیشه درکش کنی از یه جایی نمیشه ترکش کنیاز یه جایی...

  تا قبولش میکنی ردت کنه حالتو بگیره و بدت کنه بر...

  04:29
  • 11

  • 1 سال پیش
  04:29
  بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کسندهم من ره به کسی در بزم یار من باشم و بسشاد و بی باکبا عشقی پاکبر این آب و خاکبپرم ز جهانچو هُما به دل آسمانتپش قلب پُر از اُمید من تپش زندگیهدل من دیده ی ...

  بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس

  04:04
  • 11

  • 1 سال پیش
  04:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads