میلاد درخشانی

op3
  10
  میانگین پخش
  303
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  میلاد درخشانی

  op3
  10
  میانگین پخش
  303
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  سال ها از من می نالندروزها از تو بی تابندچه تردیدی داری تو با منکه درگیر من نیست نگاهتشدم مثل شبوقتی بی ستاره ستوقتی بی ستاره ست ..سال ها از من می نالندروزها از تو بی تابندچه تردیدی داری تو با منچه تر...

  سال ها از من می نالند

  روزها از تو بی تابن...

  03:46
  • 6

  • 10 ماه پیش
  03:46
  این منم برگشته از غمگین ترین تنهای این شهر سرداین منم با خاطراتی که مرا از تو شبی دورم نکرداین منم آغوش تنها مانده ای در آخرین دل کندنتاین منم دست درون عطر جامانده به دور گردنتاین منم بیقرار این منم ب...

  این منم برگشته از غمگین ترین تنهای این شهر سرد<...

  03:45
  • 1

  • 10 ماه پیش
  03:45
  میلاد درخشانی - تریو بم کمان تار هارمونیکا...

  میلاد درخشانی - تریو بم کمان تار هارمونیکا

  03:55
  • 46

  • 10 ماه پیش
  03:55
  در بر چشمه ی نور در کنار خورشیدبر فراز افلاک لا به لای گل سرخزیر امواج کبود وقت بشکفتن گل هادر ورق تازه ی گلدر نسیم خوش روز در دل تیره ی شببا دلی پر از امیددر دل تیره ی شب با دلی پر از امیدعطر خوش بوی...

  در بر چشمه ی نور در کنار خورشید

  بر فراز ا...

  05:43
  • 12

  • 10 ماه پیش
  05:43
  میلاد درخشانی - سوگ رود...

  میلاد درخشانی - سوگ رود

  04:20
  • 0

  • 10 ماه پیش
  04:20
  میلاد درخشانی - شراب شيراز...

  میلاد درخشانی - شراب شيراز

  03:59
  • 2

  • 10 ماه پیش
  03:59
  دلم میگیرد از دوری کجا آغاز دیدار استصبوری خسته شد از من تمام کوچه دیوار استنگاهم مانده بر راهت به دل اندوه جانکاهتسرم گرم خیال تو تنم از درد بیمار استچرا عاشق شدم دیروز که امروزم خراب آمدچرا دیگر نمی...

  دلم میگیرد از دوری کجا آغاز دیدار است

  صبو...

  03:42
  • 3

  • 10 ماه پیش
  03:42
  میلاد درخشانی - پاییز را بخاطر بسپار...

  میلاد درخشانی - پاییز را بخاطر بسپار

  03:11
  • 5

  • 10 ماه پیش
  03:11
  میلاد درخشانی - نام تو رمز خواهد شد...

  میلاد درخشانی - نام تو رمز خواهد شد

  02:35
  • 8

  • 10 ماه پیش
  02:35
  شب که می رسد از کناره هاگریه می کنم با ستاره هاهم چو خامشان بسته امزبان حرف من بخوان از اشاره هاشب که میرسد از کناره هاگریه می کنم با ستاره هاقصه ی مرا بشنوی تو همبشنوند اگر سنگ خاره ها...

  شب که می رسد از کناره ها

  گریه می کنم با س...

  04:15
  • 4

  • 10 ماه پیش
  04:15
  shenoto-ads
  shenoto-ads