همایون شجریان

op3
  9.1K
  میانگین پخش
  255.2K
  تعداد پخش
  27
  دنبال کننده
  ای که همه نگاه من خورده گره به روی توتا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی توگر چه به شعله میکشی قلب مرا به عشوه اتبر دو جهان نمیدهم یک سر تار موی تومستی هر نگاه تو به ز شراب و جام میکی ز سرم برون شود یک نفس...

  ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو

  تا ...

  04:08
  • 690

  • 1 سال پیش
  04:08
  داغ تو را جنون کنم دیده ز اشک خون کنمبا تن پاره چون کنمجان پدر کجاستی جان پدر کجاستیشعر به خون نشسته ام ساز دل شکسته امشعر به خون نشسته ام ساز دل شکسته امسوی من آ که خسته ام سوی من آ که خسته امجان پدر...

  داغ تو را جنون کنم دیده ز اشک خون کنم

  با ...

  07:32
  • 237

  • 1 سال پیش
  07:32
  نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردممذاق عاشقی دارم پی دیدار میگردمخدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردمخطا کارم گناهکارم به حال زار می گردمشراب شوق می نوشم به گرد یار می گردمسخن مستانه می گویم ولی هو...

  نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردم

  مذاق...

  03:49
  • 723

  • 1 سال پیش
  03:49
  گفته بودی که چرا محو تماشای منیآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنیگفته بودی که چرا محو تماشای منیآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنیمژه بر هم نزنم مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرودناز چشم تو به قدر مژه ب...

  گفته بودی که چرا محو تماشای منی

  آنچنان ما...

  06:50
  • 284

  • 1 سال پیش
  06:50
  غرشِ خیزابهای نیلگون دریای پارس بازتابی هست از نامِ غرور افزایِ پارستا به یاد آرد شکوهِ روزگارِ باستان کی خلیج پارس از بیگانگان گیرد نشانهمنوا خیزابها خوانند با آهنگ این سرود باد بر هر چه نشان از پارس...

  غرشِ خیزابهای نیلگون دریای پارس بازتابی هست از ...

  06:18
  • 124

  • 1 سال پیش
  06:18
  کجاست بارشیاز ابر مهربان صدایتکه تشنه مانده دلم تشنه ماندهدلم در هوای زمزمه هایتتهیست دستم اگر نه برای هدیه به عشقتهیست دستم اگر نه برای هدیه به عشقتآخ چه جای جسم و جوانی که جان من به فدایتبه قصه ی تو...

  کجاست بارشی

  از ابر مهربان صدایت

  که ...

  04:52
  • 564

  • 1 سال پیش
  04:52
  من بر آن سرم که سر برآورم برونبه من بگو که چونعاشقی به رفتن است بگو که ره کجاست گریزم از سکونبی تو خان آخرین چگونه بگذرد با تو دل مرا به شهر تازه میبردروزی دگر در آتشی سالی دگربه خامشی بار دگر فرامشی ...

  من بر آن سرم که سر برآورم برون

  به من بگو ...

  03:17
  • 262

  • 1 سال پیش
  03:17
  من بر آن سرم که سر برآورم برون به من بگو که چونعاشقی به رفتن است بگو که ره کجاست گریزم از سکونبی تو خانِ آخرین چگونه بگذردبا تو دل مرا به شهرِ تازه میبردروزی دگر در آتشیسالی دگر به خامشیبار دگر فراموش...

  من بر آن سرم که سر برآورم برون به من بگو که چون...

  03:07
  • 522

  • 1 سال پیش
  03:07
  آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرسابر بارانیست از اشک چو بارانم بپرستخته ی دل در کف امواج غم خواهدشکست نکته را از سینه سرشار توفانم بپرسنبودی و نشنیدی دلم به گریه نشسته میان خاطره هایتچه کرده ای که پس ا...

  آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس

  ابر بارا...

  04:29
  • 248

  • 1 سال پیش
  04:29
  • 692

  • 1 سال پیش
  این آلبوم که برگرفته از ابیات شاهنامه است و داستان زال را از زمان تولد تا عشقش به رودابه را بیان میکند. این آلبوم در پنج پرده ی چهارگاه، ماهور، همایون، اصفهان، نوا اجرا شده است. آهنگسازی های این آلبوم...

  این آلبوم که برگرفت...

  01:01:12
  • 692

  • 1 سال پیش
  01:01:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads