irbusinessintelligence
shenoto podcaster

گروه هوش کسب و کار ایرانیان

آلبوم‌ها (7)

درس آموخته هایی از پیاده سازی هوش کسب و کار

درس آموخته هایی از پیاده سازی هوش کسب و کار


درس آموخته هایی از پیاده سازی هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

1

33

5 سال پیش

ابزارهای هوش کسب و کار

ابزارهای هوش کسب و کار


ابزارهای هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

0

30

5 سال پیش

تحلیل داده ها در هوش کسب و کار

تحلیل داده ها در هوش کسب و کار


تحلیل داده ها در هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

0

37

5 سال پیش

مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI

مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI


فاکتورهای موفقیت و شکست گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

0

57

5 سال پیش

مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI

مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI


رویکردهای پیاده سازی هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

0

36

5 سال پیش

مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI

مبانی هوش کسب و کار (IBIG - (BI


تعریف هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

0

39

5 سال پیش

مبانی هوش کسب و کار (BI)

مبانی هوش کسب و کار (BI)


تعریف هوش، تعریف کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com

3

36

5 سال پیش