greennotebook
shenoto podcaster

دفتر سبز

دفتر سبز، گوش شماست! هر آنچه بر روی آن نوشته شود را می‌شنوید.