gbocharity
shenoto podcaster

رادیو گل بوته

موسسه خیریه گل بوته امید با هدف یاری رساندن به مبتلایان ام اس بنیان نهاده شد تا بتواند با استفاده از ظرفیت های حمایتی موجود در جامعه از یک سو در جهت توانمند سازی این گروه از افراد فعالیت کند .توانمند سازی مبتلایان به ام اس با روش های علمی و نظام مند بدون محدودیت و با بکار گیری حداکثر توانایی خود برای رسیدن به زندگی آرمانی مورد نظرشان تلاش کنند.