faribaolumi
shenoto podcaster

فریبا علومی

آلبوم‌ها (17)

صبا از منزل جانان گذر دریغ مدار

صبا از منزل جانان گذر دریغ مدار


صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار جهان و هر چه در او هست سهل و م ...

2

311

6 سال پیش

دل ما به دور رویش، چمن فراغ دارد

دل ما به دور رویش، چمن فراغ دارد


دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد به چمن خ ...

1

307

6 سال پیش

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد


سالها دل طلب جام جم از ما میکرد سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو به تایید نظر ...

2

897

6 سال پیش

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد


عکس روی تو چو در آینه جام افتاد   عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این ...

4

187

6 سال پیش

حافظ خوانی-گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود(قسمت چهاردهم)

حافظ خوانی-گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود(قسمت چهاردهم)


گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود آخر ای خاتم جمشید سلیمان آثار گر فتد عکس تو بر نقش ...

7

392

6 سال پیش

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت


زان یار دلنوازم شکریست با شکایت  زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس گویی ولی شناسان رفتند از ...

3

981

6 سال پیش

حافظ خوانی -در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد(قسمت دوازدهم)

حافظ خوانی -در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد(قسمت دوازدهم)


حافظ خوانی -در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد(قسمت دوازدهم) در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد ...

4

712

6 سال پیش

حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم)

حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم)


حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم) دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید بنمای رخ که خلقی واله شوند و ح ...

4

294

6 سال پیش

حافظ خوانی-دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند(قسمت نهم)

حافظ خوانی-دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند(قسمت نهم)


حافظ خوانی-دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند(قسمت نهم) دوش وقـت سـحـر از غصه نـجاتم دادند  وَندَر آن ظلمتِ شـب آب حـیاتم دادند بـیخود از شَـعشَـعهِ پـرتو ذاتم کردند بـاده از جـاِم تـجلـی صـفـاتـم ...

6

1,738

6 سال پیش

حافظ خوانی-صبا به تهنیت پیر می فروش آمد(قسمت پنجم)

حافظ خوانی-صبا به تهنیت پیر می فروش آمد(قسمت پنجم)


حافظ خوانی-صبا به تهنیت پیر می فروش آمد(قسمت پنجم) صبا به تهنیت پیر می فروش آمد  صـبا بــه تهنیـت پیر می فـروش آمد کـه مـوسـم طرب و عیش وناز ونوش آمد هوا مسیح نفس گشت و بـاد نافـه گشای درخـت سـبـزشـدو مـرغ در خروش آمد ...

3

60

6 سال پیش