coffee
shenoto podcaster

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و میکسولوژی

کانال آموزشی در حوزه قهوه و باریستا که به مباحث تخصصی این حوزه می پردازد.