berkehmehrafrouz

برکه مهرافروز

  • headset 483
  • people 1
more_vert

سفرهایی کردم به روستاهای ایران برای سنجش پتانسل های فرهنگی برای توانمند سازی، یکی از خروجی های سفر با کمک استاد میرحسین دلدار بناب احیای قصه های بومی شفاهی آذربایجان بود، حال همین مسیر رفته رو با شما به اشتراک میگذاریم

  • headset 483
  • people 1

(1)