batabkara
shenoto podcaster

رادیو باتاب کارا

مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید.

آلبوم‌ها (14)

اپیزود 14: واسطه گری مزاحم | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 14: واسطه گری مزاحم | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود چهاردهم، واسطه گری های مزاحم در اقتصا ...

0

147

7 ماه پیش

اپیزود 13: مصادیق فعالیت‌های نامولد | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 13: مصادیق فعالیت‌های نامولد | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود سیزدهم، مصادیق و نمونه‌‌های فعالیت‌ها ...

0

62

7 ماه پیش

اپیزود 12: فعالیت‌های نامولد | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 12: فعالیت‌های نامولد | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود دوازدهم، فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ...

0

47

8 ماه پیش

اپیزود 11: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع در ایران | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 11: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع در ایران | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود یازدهم، توزیع در اقتصاد ایران رو بیشت ...

1

50

8 ماه پیش

اپیزود 10: توزیع در ایران | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 10: توزیع در ایران | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود دهم، توزیع در اقتصاد ایران رو بررسی م ...

0

101

9 ماه پیش

اپیزود 9: جنبه‌های نرم‌افزاری در سرمایه‌گذاری | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 9: جنبه‌های نرم‌افزاری در سرمایه‌گذاری | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود نهم، سرمایه‌گذاری خارجی رو بررسی می‌ک ...

0

215

9 ماه پیش

اپیزود 8: جنبه‌های نرم‌افزاری در سرمایه‌گذاری | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 8: جنبه‌های نرم‌افزاری در سرمایه‌گذاری | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود هشتم، جنبه‌های نرم‌افزاری در سرمایه‌گ ...

0

41

10 ماه پیش

اپیزود 7: تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 7: تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود هفتم موضوع تامین منابع مالی در سرمایه ...

2

105

10 ماه پیش

اپیزود 6: سرمایه‌گذاری در مسکن | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 6: سرمایه‌گذاری در مسکن | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود ششم وضعیت سرمایه گذاری در مسکن رو برر ...

0

127

11 ماه پیش

اپیزود 5: رقابت‌پذیری اقتصاد ایران | اقتصاد ایران به زبان ساده!

اپیزود 5: رقابت‌پذیری اقتصاد ایران | اقتصاد ایران به زبان ساده!


مجموعه اول از سری پادکست های رادیو باتاب کارا، میخواد ارکان و مولفه های اقتصاد ایران رو به زبون خیلی ساده و خودمونی شرح بده. پس تو هر قسمت از این مجموعه منتظر مطالب آموزشی و جذاب ما باشید. در اپیزود پنجم به بررسی مشکلات سرمایه گذاری در ...

1

83

11 ماه پیش