فراخلاصه

کمیل حقانی
15
میانگین پخش
475
تعداد پخش
3
دنبال کننده

فراخلاصه

کمیل حقانی
15
میانگین پخش
475
تعداد پخش
3
دنبال کننده

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

28:57
 • 3

 • 1 ماه پیش
28:57
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت زندگی است. این کتاب به شما راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای دستیابی به تعادل، آرامش و شادی در زندگی روزمره می‌آموزد. از مدیریت استرس تا بهره‌وری بیشتر و ب...

"ایکیگای" راهنمایی عمیق و جذاب برای بهبود کیفیت...

00:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:00
shenoto-ads
shenoto-ads