جهان آرمانی | نیما شهسواری

جهان آرمانی | نیما شهسواری

Nima Shahsavari
4.9375
میانگین پخش
158
تعداد پخش
15
دنبال کننده
جهان آرمانی | نیما شهسواری

جهان آرمانی | نیما شهسواری

Nima Shahsavari
4.9375
میانگین پخش
158
تعداد پخش
15
دنبال کننده

پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت بیست و دوم ایمان به جان - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت بیست و دوم ایمان به جان

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طر...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

01:08:14
 • 0

 • 21 ساعت پیش
01:08:14
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت بیست و یکم قبول دیگران - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت بیست و یکم قبول دیگران

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طرق...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

35:03
 • 2

 • 1 روز پیش
35:03
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت بیستم ایرانیان خارج از کشور - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت بیستم ایرانیان خارج از کشور

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


ا...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

46:29
 • 0

 • 3 روز پیش
46:29
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت نوزدهم بازوهای اعتراضات مدنی - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت نوزدهم بازوهای اعتراضات مدنی

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

01:02:21
 • 1

 • 4 روز پیش
01:02:21
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت هجدهم راه‌کارهای پیروزی - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت هجدهم راه‌کارهای پیروزی

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طر...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

35:19
 • 0

 • 1 هفته پیش
35:19
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت هفدهم سکوت - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت هفدهم سکوت

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طرق زیر می‌توان...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

37:26
 • 2

 • 1 هفته پیش
37:26
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت شانزدهم چرخه‌ی خشونت - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت شانزدهم چرخه‌ی خشونت

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طرق ز...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

55:58
 • 0

 • 1 هفته پیش
55:58
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت پانزدهم انقلابی بودن زندگی روزمره

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت پانزدهم انقلابی بودن زندگی روزمره

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

00:00
 • 0

 • 1 هفته پیش
00:00
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت چهاردهم خشم و دفاع - با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت چهاردهم خشم و دفاع

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طرق زیر...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

01:04:15
 • 0

 • 1 هفته پیش
01:04:15
پادکست به نام جان - ویژه برنامه انقلاب ایران - قسمت سیزدهم قشر خاکستری- با نیما شهسواری

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایران

قسمت سیزدهم قشر خاکستری

با نیما شهسواریاین برنامه به صورت روزانه منتشر خواهد شد


از طرق زیر...

پادکست به نام جان

ویژه برنامه انقلاب ایرا...

59:45
 • 0

 • 2 هفته پیش
59:45
shenoto-ads
shenoto-ads