alefsad
shenoto podcaster

پادکست معماری الف صاد

اولین پادکست حرفه ای معماری در ایران هستیم. که آرمان ما شهرهایی ست که در آن معماری به چشم برنامه ریزی برای سعادت انسان نگاه شود نه سوداگری و ابتذال. لذا در جهت پیمودن این راه، به هر آن چیزی که در معماری ایران مسئله است، به صورت جدی می پردازیم.