Zipcast
shenoto podcaster

زیپ کست

زیپ کست کانالی است برای شنیدن تجربیات و تصمیمات افراد مختلف از مهاجرت یا سفر آن ها به کشورهای مختلف. در این کانال شرح حال افراد مختلف که به کشورهای مختلف سفر کرده اند بیان می شود تا بتواند کمکی باشد برای کسانی که تصمیم دارند به اقدامی مشابه دست بزنند.