Radio-tadbir
shenoto podcaster

رادیو آموزش تدبیر

در این کانال شما به محتوای مورد نیاز کسب و کارها در زمینه‌های مختلف، مالی، مالیاتی و همچنین حوزه‌های عمومی‌تر مانند مدیریت و بازاریابی، دسترسی دارید.