Raavi
shenoto podcaster

راوی

پادکست روایت داستان مانگا، کمیک و بازی زیرمجموعه «یوری بر رادیو»

آلبوم‌ها (19)

«راوی»، جلد اول، فصل پانزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 15

«راوی»، جلد اول، فصل پانزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 15


فصل پانزده قسمت پانزدهم داستان کُمیک بی عدالتی 01:21 قسمت پنج داستان بازی درکنگارد 2 11:00 قسمت پانزده و شانزده داستان مانگای دنگکی دیزی هفته آینده پخش خواهد شد قسمت پانزده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 24:38 قسمت سیزدهم داستان مانگای ...

2

97

1 روز پیش

«راوی»، جلد اول، فصل چهارده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 14

«راوی»، جلد اول، فصل چهارده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 14


فصل چهارده قسمت سیزده داستان کُمیک بی عدالتی 00:59 قسمت چهار داستان بازی درکنگارد 2 24:10 قسمت چهارده داستان مانگای دنگکی دیزی 37:20 قسمت چهارده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 49:15 قسمت دوازده داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 01:07:28 «راوی ...

2

146

1 هفته پیش

«راوی»، جلد اول، فصل سیزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 13

«راوی»، جلد اول، فصل سیزده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 13


فصل سیزده قسمت سه داستان بازی درکنگارد 2 01:57 قسمت سیزده داستان مانگای دنگکی دیزی 10:32 قسمت سیزده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 22:10 قسمت یازده داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 39:59 «راوی»: جلد اول، هر شنبه

2

198

2 هفته پیش

«راوی»، جلد اول، فصل دوازده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 12

«راوی»، جلد اول، فصل دوازده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 12


فصل دوازده قسمت دوازده داستان کُمیک بی عدالتی 04:15 قسمت دو داستان بازی درکنگارد 2 19:30 قسمت دوازده داستان مانگای دنگکی دیزی 35:52 قسمت دوازده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 01:02:10 قسمت ده داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 01:30:32 با عر ...

1

163

3 هفته پیش

«راوی»، جلد اول، فصل یازده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 11

«راوی»، جلد اول، فصل یازده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 11


فصل یازده قسمت یازده داستان کُمیک بی عدالتی 02:36 قسمت یک داستان بازی درکنگارد 2 12:55 قسمت یازده داستان مانگای دنگکی دیزی 35:52 قسمت یازده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 55:10 قسمت نُه داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 01:12:52

2

225

1 ماه پیش

«راوی»، جلد اول، فصل ده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 10

«راوی»، جلد اول، فصل ده: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 10


فصل ده قسمت ده داستان کُمیک بی عدالتی 01:12 قسمت چهار داستان بازی درکنگارد 3 14:11 قسمت ده داستان مانگای دنگکی دیزی 40:23 قسمت ده داستان مانگای ناکجاآباد موعود 58:00 قسمت هشت داستان مانگای کلاس آدم‌کشی 01:17:33 «راوی»: جلد اول، هر شنبه

1

207

1 ماه پیش

«راوی»، جلد اول، فصل نه: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 9

«راوی»، جلد اول، فصل نه: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 9


فصل نه قسمت نه پادکست «راوی» 00:13 قسمت نه داستان کُمیک «بی عدالتی» INJUSTICE 2:37 قسمت سه داستان بازی «درکنگارد 3» DRAKENGARD 3 14:37 قسمت نه داستان مانگای «دنگکی دیزی» DENGEKI DAISY 25:14 قسمت نه داستان مانگای «ناکجاآباد موعود» THE P ...

2

279

1 ماه پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هشت: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 8

«راوی»، جلد اول، فصل هشت: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 8


فصل هشت قسمت هشت پادکست «راوی» 00:16 قسمت هشت داستان کُمیک «بی عدالتی» INJUSTICE 01:40 قسمت دو داستان بازی «درکنگارد 3» DRAKENGARD 3 16:54 قسمت هشت داستان مانگای «دنگکی دیزی» DENGEKI DAISY 29:35 قسمت هشت داستان مانگای «ناکجاآباد موعود» ...

2

280

1 ماه پیش

«راوی»، جلد اول، فصل هفت: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 7

«راوی»، جلد اول، فصل هفت: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 7


فصل هفت قسمت هفت پادکست «راوی» 00:12 قسمت هفت داستان کُمیک «بی عدالتی» INJUSTICE 02:38 قسمت یک داستان بازی «درکنگارد 3» DRAKENGARD 3 16:58 قسمت هفت داستان مانگای «دنگکی دیزی» DENGEKI DAISY 35:00 قسمت هفت داستان مانگای «ناکجاآباد موعود» ...

3

409

2 ماه پیش

«راوی»، جلد اول، فصل شش: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 6

«راوی»، جلد اول، فصل شش: RAAVI [VOLUME I] CHAPTER 6


فصل شش - قسمت ششم پادکست «راوی» 00:12 - قسمت ششم داستان کُمیک «بی عدالتی» INJUSTICE 01:49 - قسمت ششم داستان بازی «درکنگارد» DRAKENGARD 16:37 - قسمت ششم داستان مانگای «دنگکی دیزی» DENGEKI DAISY 33:18 - قسمت ششم داستان مانگای «ناکجاآباد ...

2

319

2 ماه پیش