RADIO01MARIVAN02
shenoto podcaster

رادیو_توسعه_مریوان

رادیو توسعه مریوان به دنبال بازگو کردن تجربیات زندگی ساکنین محلات حاشیه شهر مریوان است که درگیر آسیبهای اجتماعی هستند. و به دنبال راههایی برای کاهش آسیب ها و ایجاد انگیزه در ساکنین این محلات است.