PANAH
shenoto podcaster

پناه: پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار

پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار

آلبوم‌ها (20)

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت نوزدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت نوزدهم


در قسمت نوزدهم از پادکست پناه اخباری از قوانین تصویب شده درمورد حمایت از حقوق کودکان صحبت شده است.

0

26

3 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت هجدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت هجدهم


در قسمت هجدهم از پادکست پناه آمارهای ایران و جهان در مورد کودکان کار و راهکارهای ایران برای این معضل مطرح شده است.

0

36

4 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت هفدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت هفدهم


در قسمت هفدهم از پادکست پناه در مورد آزار، تعرض و تجاوز به کودکان کار صحبت شده است.

0

60

5 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت شانزدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت شانزدهم


در قسمت شانزدهم از پادکست پناه در مورد نحوه صحیح رفتار با کودکان کار و خیابان صحبت شده است.

0

61

6 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت پانزدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت پانزدهم


در قسمت پانزدهم از پادکست پناه، در مورد تاثیرات بیماری کرونا بر کودکان کار خیابانی و شرایط زندگی آنها صحبت شده است.

0

52

6 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت چهاردهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت چهاردهم


در قسمت چهاردهم از پادکست پناه در مورد کودکان کار دیجیتال در ایران صحبت شده و مقاله‌ای از سایت هفته‌نامه عصر ارتباط در این مورد خوانده شده است.

0

20

7 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت سیزدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت سیزدهم


این قسمت از پادکست پناه بخش چهارم و پایانی از مجموعه «کودکان کار دیجیتال» است.

0

24

7 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت دوازدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت دوازدهم


این قسمت از پادکست پناه بخش سوم از مجموعه «کودکان کار دیجیتال» است.

0

23

8 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت یازدهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت یازدهم


این قسمت از پادکست پناه بخش دوم از مجموعه «کودکان کار دیجیتال» است.

1

22

8 ماه پیش

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت دهم

پناه؛ پادکست مقاله‌خوانی درباره کودکان کار - قسمت دهم


این قسمت از پادکست پناه بخش اول از مجموعه «کودکان کار دیجیتال» است.

0

44

8 ماه پیش