Notecast
shenoto podcaster

نوتکست

حرف هایی است برای گفتن که اگر گوشی نبود نمی گوییم و حرف هایی است برای نگفتن حرف هایی که من برای شما میخوام بزنم