Jahanvare
shenoto podcaster

جهانواره

جهانواره به محله ها می رود. به زیر گذرها و طاق ها و چهارسوق ها به لابه لای خشت های خاموش شهرهایی که بوده. به گرمابه، به زورخانه، قهوه خانه و کاروانسرا، بازارچه، سرا، میدان و ... نه تنها در اصفهان که کاشان، یزد، تبریز، قزوین، شیراز و دیگر شهرهای ایران. ایران بزرگ که اکنون نیز حتی جهانی را می ماند. جهانواره شاید تذکره ای است به فرزندان ایران، که بدانند پدرانشان چگونه زیستند، چگونه بودند و چگونه رفتند. به این امید که نقش خود را در جهان امروز و اکنون بازیابند.