Goharan
shenoto podcaster

گوهران

در پادکست گوهران در مورد مهارتهایی صحبت میکنیم که باعث افزایش عملکرد و بازده ما میشوند و ما را به بهترین نسخه خودمان تبدیل میکنند.