GodofChange
shenoto podcaster

خداوندگار تغییر

راستش را بخواهی نمی شود حتی ثانیه ای را پیدا کرد که انسان در آن لحظه همان آدم سابق بوده باشد، تا بوده و تا هست این تغییر است که می آید، دگرگون می کند و می رود، لحظه‌ای نگذشته که بار دیگر طوفانی‌تر و مواج‌تر از گذشته بر می‌گردد. تغییر بی انتها است و پایانی ندارد، انسان تا زنده است و زمین تا آن زمان که سکونتگاه بشر خواهد بود تغییر خواهد کرد و لحظه ای از تغییر باز نخواهد ایستاد. این پادکست از خودمان شروع می کند، از خیلی دورها، از زمان انسان های آغازین، شنیدن آن جرات بسیار می خواهد، جراتی برای تغییر...