Fatemehkarimvand
shenoto podcaster

دکتر فاطمه کریم وند

آموزش فن بیان و ارتباط موثر