DrTaghizad
shenoto podcaster

توسعه_فردی_با_دکتر_تقی_زاد

دکتر تقی زاد دانش آموخته ی روانشناسی و اقتصاد در این مجموعه شما را با کلیدهای موفقیت در زندگی شخصی و کسب و کار آشنا می کند.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.