Death-1
shenoto podcaster

غم نامه مرگ

برای آگاهی از درون، نوشتم و خواندم برای کسی که هیچ کس بودنش از نطفه، تقدیر شده بود اگر داستان مرا می شنوید، اندکی تامل کنید و اندیشه، شاید به خود شناسی برسیم.