search
Bygani-podcast

پادکست بایگانی

  • headset 309
  • people 3
more_vert

بایگانی یک پادکست گفتگو محور است؛ با هر کس که دهه هایی از عمرش را صرف کاری کرده؛ دست آوردها و ناکامی هایی داشته است اما راه خود را از پس سالها ادامه داده است. پادکست بایگانی گاهی یک موضوع، رخداد یا پدیده را به یک فصل تبدیل می کند و گاهی هم ممکن است زندگی یک فرد دستمایه ساخت فصلی جدید قرار بگیرد.

  • headset 309
  • people 3

(5)