Bygani-podcast
shenoto podcaster

پادکست بایگانی

بایگانی یک پادکست گفتگو محور است؛ با هر کس که دهه هایی از عمرش را صرف کاری کرده؛ دست آوردها و ناکامی هایی داشته است اما راه خود را از پس سالها ادامه داده است. پادکست بایگانی گاهی یک موضوع، رخداد یا پدیده را به یک فصل تبدیل می کند و گاهی هم ممکن است زندگی یک فرد دستمایه ساخت فصلی جدید قرار بگیرد.