Abcast
shenoto podcaster

آبکست

این پادکست با هدف افزایش آگاهی عمومی در خصوص جایگاه آب در تمدنها و فرهنگ های مختلف علی الخصوص فرهنگ و تمدن ایرانی توسط تیم مرجع مهندسی آب تهیه و تدوین میشه.