• 6 سال پیش

  • 2.5K

  • 08:02
9
9
2
  • 08:02

  • 2.5K

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تلفنی خانمی با آقای دکتر در رابطه با رابطه جنسی و عشق و تاثیرات متقابل این دو بر هم . رابطه جنسی با نامزد قبل از ازدواج ، مسیر عشق را منحرف می کند ـ دکتر هلاکویی

shenoto-ads
shenoto-ads