• 5 سال پیش

  • 20

  • 04:19
چطور خانم ها برای شروع کسب وکاراقدام کنند؟

چطور خانم ها برای شروع کسب وکاراقدام کنند؟

علی میرکمالی
1
چطور خانم ها برای شروع کسب وکاراقدام کنند؟
1
0

چطور خانم ها برای شروع کسب وکاراقدام کنند؟

علی میرکمالی
  • 04:19

  • 20

  • 5 سال پیش

توضیحات
خانم ها چه جوری برای شروع کسب وکار اقدام کنن؟

با صدای
علی میرکمالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads