• 6 سال پیش

  • 41

  • 20:09

فرایند فروش موفق

حامد حسن زاده
1
1
0

فرایند فروش موفق

حامد حسن زاده
  • 20:09

  • 41

  • 6 سال پیش

توضیحات
مراحل فروش موفق و مدل برخورد با مشتریان

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads