• 6 سال پیش

  • 34

  • 02:07:13

ابدیت و یک روز اپیزود 13

ابدیت و یک روز
1
1
0

ابدیت و یک روز اپیزود 13

ابدیت و یک روز
  • 02:07:13

  • 34

  • 6 سال پیش

توضیحات
ابدیت و یک روز پادکست شماره 13 بازی در برزخ - فیلم های "نجات یافتگان" و "سفر به چزابه" از نگاه بازگرانشان. من در برنامه شماره 11 این مجموعه که به مناسبت بیست سالگی فیلم های نجات یافتگان و سفر به چزابه تهیه کرده بودم ، وعده داده بودم که تا با دو تن از بازیگران اصلی این دو فیلم گفتگو کنم...

shenoto-ads
shenoto-ads