• 5 سال پیش

  • 55

  • 12:06
بینایی کامپیوتری چیست وچگونه عمل میکند

بینایی کامپیوتری چیست وچگونه عمل میکند

دیجیاتو
6
بینایی کامپیوتری چیست وچگونه عمل میکند
  • 12:06

  • 55

  • 5 سال پیش

بینایی کامپیوتری چیست وچگونه عمل میکند

دیجیاتو
6

توضیحات
فرض کنید فردی از آن سوی اتاق، توپی را به سمتتان پرتاب می کند و شما آن را می گیرید. این کار اگرچه فوق العاده ساده به نظر می رسد، اما در واقع یکی از پیچیده ترین فرایندهاییست که تاکنون به ادراک آن نایل آمده ایم، چه برسد به اینکه بخواهیم آن را بازسازی نماییم. ابداع ماشینی که بتواند مثل انسان ببیند، عملی فوق العاده دشوار است، نه از آن جهت که کامپیوترها نتوانند این کار را انجام دهند، مشکل اصلی اینست که خودمان دقیقاً نمی دانیم چگونه از عهده این کار بر می آییم. می توان فرایند سهل و ممتنع فوق را به این صورت خلاصه کرد: ابتدا تصویر توپ از عدسی چشم گذشته و روی شبکیه شکل می گیرد. سپس مقداری تجزیه و تحلیل ابتدایی صورت گرفته و نتیجه به سمت مغز ارسال می گردد، جایی که قشر بصری به آنالیز دقیق و عمیق آن خواهد پرداخت.

با صدای
الیاس گرجی
نسیم صبوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads