• 1 سال پیش

  • 235

  • 03:11

زندگی تغییرکرد اما حکمرانی نه

ماهنامه پیوست
0
0
0

زندگی تغییرکرد اما حکمرانی نه

ماهنامه پیوست
  • 03:11

  • 235

  • 1 سال پیش

توضیحات
مهرک محمودی، سردبیر ماهنامه پیوست، در یادداشتی برای ورودی شماره ۱۰۱، به تاثیر و نفوذ تکنولوژی در زندگی صدسال گذشته مردم پرداخته و معتقد است هرچند این تغییر در زندگی مردم دیده می‌شود، اما در مدل حکمرانی خیر.

با صدای
امید شکوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads