• 2 سال پیش

  • 54

  • 14:39

قصه تراپی 105 - خطایی در بافتنی

sedayezamin
1
1
1

قصه تراپی 105 - خطایی در بافتنی

sedayezamin
  • 14:39

  • 54

  • 2 سال پیش

توضیحات
" خطایی در بافتنی " نوشته: احسان کمال (نویسنده مصری) گاهی ما باید برگردیم به رج‌های اشتباهمون و دوباره از سر، رج‌های جدید ببافیم..! شنونده‌ی قصه تراپی شماره صدوپنج رادیو صدای زمین هستید. صادقانه از خودمون بپرسیم چقدر شهامت داریم از مسیرهای اشتباهمون  برگردیم؟ حتی اگر کیلومترها پیش رفته باشیم. موسیقی:  Luz/Tristan Eckerson Quando Parli/Zeppi سپاس از اینکه با مهر در کنار ما هستید سفیران حال خوب.

shenoto-ads
shenoto-ads