• 7 سال پیش

  • 51

  • 01:09:43

گزارشی از جلسه ارایه‌ی کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

اندیشکده مهاجر
0
0
0

گزارشی از جلسه ارایه‌ی کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

اندیشکده مهاجر
  • 01:09:43

  • 51

  • 7 سال پیش

توضیحات
به نظر می‌رسد تمام آنچه درباره جایگاه نهاد آموزش و آموزش عالی جدید در تاریخ معاصر ایران از سوی مورخان و صاحب‌نظران به ما عرضه‌شده است، از چهار طریق خارج نیست: طریق منورالفکران ، غرب‌ستیزان ، جامعه شناسان و اقتصاددانان ، علم‌گرایان .

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads